Historia i wiedza o społeczeństwie (J. Jakusik)

Dokumenty dotyczące pracy nauczyciela (Jacek Jakusik): plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, plan pracy wychowawczej klasy IF. Rozkłady materiału i kryteria oceniania: rozkład materiału z historii dla klasy I (podst.), rozkład materiału z historii dla klasy II (podst.), rozkład materiału nauczania wiedzy o społeczeństwie, przedmiotowy system oceniania – historia, WOS.

Czytaj więcej

Matematyka (Mirosław Makurat)

Wymagania i kryteria oceniania: program i zakres wymaganych umiejętności z matematyki do kl. pierwszej ponadgimnazjalnej (zakres rozszerzony), program i zakres wymaganych umiejętności z matematyki do kl. drugiej, program i zakres wymaganych umiejętności z matematyki do kl. trzeciej, plan wychowawczy w klasie 1 A (w roku szkolnym 2010/2011), III KSZTAŁCENIE, zagadnienia pomocnicze dotyczące powtórzenia programu z […]

Czytaj więcej

Informatyka (Damian Mikucki)

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: • wykazuje minimalne zaangażowanie w czasie ćwiczeń, • potrafi rozwiązać niektóre proste zadania, • opanował niewielką część umiejętności z podstawy programowej, • nie rozumie omawianych problemów, • nie rozwiązuje zadań problemowych.   Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: • chętnie wykonuje ćwiczenia, • rozwiązuje proste zadania, przy trudniejszych popełnia liczne błędy, […]

Czytaj więcej

Fizyka (Krzysztof Tez) – wymagania, sposoby oceny.

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowy system oceniania z fizyki i astronomii I. Cele nauczania fizyki Świadomość istnienia praw i zasad rządzących makro- i mikroświatem oraz zakresu ich stosowalności. Dostrzeganie porządku i struktury fizyki oraz astronomii, ich historycznego rozwoju i związku z innymi naukami przyrodniczymi. Znajomość metod badawczych fizyki, ze szczególnym uwzględnieniem roli eksperymentu i teorii w jej rozwoju. Przygotowanie […]

Czytaj więcej

Biologia

KRYTERIA  OCENIANIA  Z  BIOLOGII 1. PRZEDMIOTEM OCENY ucznia są : – suma posiadanych wiadomości, umiejętności i postaw prezentowanych wobec przedmiotu, – przejawy aktywności, praca indywidualna i zespołowa, – umiejętnośc korzystania z różnych źródeł informacji ( nie tylko z Internetu ) 2. OCENY BIEŻĄCE uczeń otrzymuje za : – wypowiedzi ustne ( na określony temat, udział […]

Czytaj więcej

Matematyka (LO/5/07/08)

UWAGI WSTĘPNE Program Matematyka z plusem jest wynikiem doświadczeń nauczycieli szkół śred­nich różnego profilu (w tym międzynarodowej matury) oraz autorów i redaktorów książek dla wszystkich etapów kształcenia wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Wiele z elementów nowego stylu nauczania matematyki autorzy programu przetesto­wali w swojej pracy pedagogicznej. W konstrukcji programu uwzględniono nie tylko literę, ale przede […]

Czytaj więcej