Informacja RODO

INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia  25  maja  2018  r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych) (Dz.  U.  UE.  L.  z  2016  r.  Nr  119,  str.  1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla  I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku  danych rodziców/opiekunów prawnych  oraz danych osobowych dziecka (ucznia):

I. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w MalborkuHHenryka Sienkiewicza w Malborku.

II. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, (od 25 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych) jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem – iod@mainsoft.pl

III. W/w  administrator  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  6  Rozporządzenia  RODO  przetwarza   dane   osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. Przetwarzanie jest niezbędne  do  ochrony  żywotnych  interesów  osoby,  której  dane  dotyczą,  lub  innej  osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie jest niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają  interesy  lub  podstawowe  prawa  i  wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  wymagające  ochrony  danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na  w/w szkole  w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych,  wychowawczych  i opiekuńczych,  a wynikających  m.in.  z  ustawy  z  dnia 7  września  1991  r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz  ustawy  z  dnia  14  grudnia 
  2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
 2. wewnętrznych celów administracyjnych  w/w  szkoły,  w  tym  statystyki  i  raportowania  wewnętrznego  szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia RODO);
 3. marketingu i promocji w/w  szkoły,  w  tym prowadzenia konkursów,  promocji  osiągnięć  i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia RODO).

V. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole-przez okres do czasu ich wypełnienia;
 2. w zakresie wewnętrznych  celów  administracyjnych  szkoły –przez  okres  do  czasu  wypełnienia  prawnie uzasadnionych  interesów  szkoły  stanowiących  podstawę  tego  przetwarzania  lub  do  czasu  wniesienia  przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 3. w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody  na  takie przetwarzanie.

VI. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 2. prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 3. prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 5. prawo do wniesienia    sprzeciwu    wobec    przetwarzania    swoich    danych    lub    dziecka,    na    podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
 6. prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VII.  Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;
 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

VIII. W  przypadkach,  w  których  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  lud  dziecka  odbywa  się  na  podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

XIX. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.