Pedagog Szkolny

Marta Matylewska- Stec, pedagog szkolny

            „Upoważnia się kuratorów okręgów szkolnych do wprowadzenia tytułem eksperymentu w 5-6 szkołach miejskich liczących ponad 600 uczniów etatu pedagoga, którego zadaniem będzie organizacja i koordynacja działalności szkoły w zakresie opieki i pomocy wychowawczej nad dzieckiem oraz podnoszenia poziomu kultury pedagogicznej rodziców.”  To załącznik do Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia

1 lutego w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1973/1974, który stał się podstawą ustanowienia w szkołach nowego stanowiska – pedagoga szkolnego.

            Z biegiem lat wspomniany „eksperyment” przekształcił się w etat, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesną szkołę. Dziś pedagog szkolny to ogniwo łączące składowe tegoż środowiska: uczniów, nauczycieli, wychowawców,  grono rodziców, dyrekcję. Szczegółowe jego zadania określają ustawy, rozporządzenia, paragrafy, punkty, ale gdyby spojrzeć z boku, to…

            Praca pedagoga to PRZYWILEJ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ niesienia pomocy. To rola bardzo trudna. Rola specjalisty- eksperta w zakresie różnorodnych problemów pedagogicznych. Rola kompetentnego konsultanta i doradcy, udzielającego właściwych informacji i pośredniczącego między szkołą, a współpracującymi z nią instytucjami. Rola mediatora w różnych szkolnych sytuacjach, udzielającego wsparcia i pomocy. Rola koordynatora, współorganizatora i uczestnika działań uzupełniających rozszerzających i pogłębiających działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli.

            Dlatego też proszę: nie bój się zapukać do drzwi mojego gabinetu. Postaram się zrobić wszystko, co mieści w zakresie moich umiejętności i kompetencji, by Tobie pomóc: Drogi Uczniu, Drogi Rodzicu, Kolego/ Koleżanko z pracy, Pani Dyrektor.  Chociażbyś uznała/ uznał  swoją sprawę za drobnostkę.  Zapraszam,  uśmiech gratis 😉

            Godziny dyżurów pedagoga dostępne są tutaj