Koncepcja pracy szkoły na rok 2012/2013

Koncepcja pracy szkoły na rok 2012/2013

Główny kierunek działania

Zadania szczegółowe

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

1. Podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania.

> stosowanie na co dzień aktywizujących metod pracy z uczniem oraz metod rozwijających samodzielne myślenie i kreatywność;

 

Cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

> analiza i aktualizacja WSO, zapoznanie z nim uczniów klas pierwszych i ich rodziców oraz przypomnienie uczniom klas drugich i trzecich;

 

 

 

Do 16.09.2012r.

 

M. Keńska- Wyszyńska wraz z zespołem i wych. klas

 

> monitorowanie WSO, regulaminu ucznia i regulaminu oceny zachowania ucznia;

 

Cały rok szkolny

 

Wyznaczony zespół

 

> systematyczne diagnozowanie wiadomości i umiejętności uczniów, bieżące informowanie ich oraz ich rodziców;

 

Cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

> udostępnianie prac pisemnych uczniom oraz na życzenie ich rodzicom;

 

Cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

> jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego;

 

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

  • diagnozowanie osiągnięć uczniów klas I z  języka polskiego, matematyki i języka angielskiego;

– sprawdzenie zdolności i predyspozycji uczniów kl.I;

 

 

Cały rok szkolny

 

N – le tych przedmiotów

> badanie wyników nauczania z wybranych przedmiotów;

 

Wrzesień 2012

N – le tych przedmiotów

 

 

> organizowanie zewnętrznych i wewnętrznych form

doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 

Wrzesień 2012

 

Lider WDN: J. Jasińska

 

 

> dostosowanie metod nauczania do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów;

 

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

> wykorzystywanie w działalności dydaktycznej oraz wychowawczej wniosków z ewaluacji wewnętrznej do dalszej pracy;

 

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

> opracowanie wniosków przez zespoły przedmiotowe na podstawie wyników  matury z 2012r.;

 

Wrzesień 2012

Wyznaczenia nauczyciele

> innowacyjne metody kształcenia z wykorzystywaniem różnych środków dydaktycznych;

 

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

2. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

> bieżące zapoznawanie uczniów z informacjami

dotyczącymi matury, jej struktury, przebiegu oraz

procedur;

 

Do 15.09.2012r.

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas III

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

 

> planowe i terminowe wypełnianie dokumentów

maturalnych:

– deklaracji wyboru

– wyboru tematów z języka polskiego

– złożenia wniosków o dostosowanie warunków   zdawania

egzaminów do możliwości psychofizycznych uczniów

wraz z opinią (orzeczeniem) z PPP

 

Do 30.09.2012r.

 

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas III

 

> dokładne przestrzeganie procedur egzaminu maturalnego;

 

Maj 2013r.

 

Dyrektor szkoły, zespół ds. matury, przewodniczący ZN oraz PZE

 

> udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznym dotyczących egzaminu maturalnego;

 

Do kwietnia 2012r.

 

Dyrektor szkoły, zespół ds. matury, przewodniczący ZN oraz PZE

 

> przeprowadzenie egzaminu maturalnego próbnego;

 

Maj 2013r.

 

Dyrektor szkoły, zespół ds. matury, przewodniczący ZN oraz PZE

 

> analiza wyników matury próbnej i opracowanie wniosków

do dalszej pracy z maturzystami;

 

Listopad 2012r.

 

Wszyscy nauczyciele

 

> przeprowadzenie egzaminu maturalnego (matury właściwej);

 

Maj 2012r.

Dyrektor szkoły, zespoły nadzorujące oraz przewodniczący PZE

 

3. Nadzór pedagogiczny oraz dokonanie oceny pracy nauczycieli, którzy nie mają aktualnej oceny.

> dokonanie oceny pracy nauczycieli;

 

Według harmonogramu nadzoru pedagogicznego lub na wniosek n – la

Dyrektor szkoły

 

 

> systematyczna kontrola pełnienia dyżurów przez

nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych;

 

Cały rok szkolny

 

Dyrektor i wicedyrektor

 

> bieżąca kontrola dokumentacji nauczycieli;

 

Cały rok szkolny

 

Dyrektor i wicedyrektor

 

> kontrola dyscypliny pracy;

Cały rok szkolny

Dyrektor i wicedyrektor

 

4. Aktywna praca zespołów przedmiotowych

i zadaniowych  działających

w szkole.

 

> praca zespołów według opracowanych planów pracy;

 

Cały rok szkolny

 

Przewodniczący zespołów

samokształceniowych

 

> kształcenie nauczycieli i RP w ramach WDN;

 

Harmonogram szkoleń do dnia 15.09.2012r.

 

Lider WDN – J. Jasińska

 

– ścisła współpraca n-li na rzecz dobra szkoły i poprawy jej wizerunku

Cały rok

Wszyscy n-li, dyrekcja

5. Promowanie wizerunku szkoły na terenie miasta, powiatu malborskiego i regionu.

> systematyczna współpraca z prasą lokalną;

 

Cały rok

 

Zespół ds. promocji szkoły

 

 

> bieżące przekazywanie informacji o sukcesach i życiu szkoły

 

Cały rok

 

Wszyscy n-le

 

> prowadzenie kroniki szkolnej;

 

Cały rok

 

D. Klofczyńska oraz

uczennice klasy  IIIc

 

> modyfikacja strony internetowej szkoły oraz bieżąca

aktualizacja zamieszczanych na niej danych;

 

Cały rok

 

D. Mikucki; J. Uniewicz;

A. Tkaczyk; zespół ds. promocji szkoły

 

> aktualizacja gablot szkolnych (znajdujących się

w salach lekcyjnych i na korytarzach);-opracowanie oferty edukacyjnej na 2012/13

 

Cały rok szkolny

 

Wyznaczeni nauczyciele

zespół ds oferty edukacyjnej

 

> opracowanie biuletynu informacyjnego dla uczniów

gimnazjum;

 

Luty/marzec 2013r.

 

Dyrektor szkoły; D. Mikucki, zespół ds. promocji

 

> prezentacja oferty edukacyjnej w gimnazjach;

– zapraszanie gimnazjalistów na dni otwarte

– zapraszanie gości, przedstawicieli władz i organizacji samorządowych na uroczystości szkolne

Kwiecień/Maj 2013r.

Wg harmonogramu imprez

Dyrekcja, zespół ds. promocji szkoły, samorząd uczniowski.

6. Opieka pedagogiczna

i psychologiczna.

> bieżąca działalność pedagoga i psychologa szkolnego

zgodna z opracowanym planem pracy;

 

Cały rok szkolny

 

J. Mikołajewska;

N. Wyszyńska

 

> kontynuacja działalności Klubu Młodego Psychologa;

 

Cały rok szkolny

 

N. Wyszyńska

 

> pomoc stypendialna dla uczniów;

 

Cały rok szkolny

 

Komisja stypendialna

 

 

> zapobieganie patologiom i zagrożeniom wśród uczniów;

 

Cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

> respektowanie przez nauczycieli i wychowawców

zaleceń Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej;

 

Cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

> analiza i w razie potrzeby aktualizacja planu

wychowawczego i profilaktycznego szkoły;

 

Do 30.09.2012r.

 

Pedagog i psycholog szkolny

 

> indywidualizacja procesu nauczania;

 

Cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

pedagogizacja rodziców;

Wg planu pracy

 

Pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy

 

> przygotowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej

zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN dla uczniów kl.I

Do 30.03.2013r.

A. Jagielska; N. Wyszyńska;

J. Mikołajewska;

 

7. Integracja uczniów klas pierwszych.

> wyjazd integracyjno-szkoleniowy uczniów klas

pierwszych;

– organizowanie wyjazdów na wycieczki i imprezy klasowe,

 

10-11.09.2012r.

 

J. Mikołajewska;

Wychowawcy klas I,n-le w-f

wychowawcy

 

> włączanie uczniów klas pierwszych do organizacji

i aktywnego udziału w imprezach szkolnych;

Cały rok szkolny

Samorząd uczniowski;

Wychowawcy klas  I

 

8. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły.

> bieżące kontrole BHP w szkole;

 

Cały rok szkolny

 

K. Tez;

 

> pogadanki dotyczące bezpieczeństwa;

 

Cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

> wzmożenie dyżurów nauczycieli na korytarzach oraz

w toaletach;

 

Cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

> przeprowadzenie ćwiczebnej ewakuacji szkoły;

Do 30.09.2012r.

Dyrektor szkoły

 

> organizacja zajęć z doradcą zawodowym;

 

Według potrzeb

 

Psycholog szkolny oraz nauczyciele przedsiębiorczości

 

> wizyty uczniów w Powiatowym Urzędzie Pracy;

 

Według potrzeb

 

Psycholog szkolny

 

> prowadzenie aktywizujących zajęć prozawodowych;

 

Według potrzeb

 

Psycholog szkolny

 

> organizacja spotkań z przedstawicielami szkół wyższych;

 

Marzec/kwiecień 2013r.

 

Wychowawcy klas  III

 

> wyjazdy uczniów klas trzecich na Dni Otwarte uczelni;

 

Marzec/kwiecień 2013r.

 

Nauczyciele pp;

 

> wykorzystywanie technik informacyjnych w celu

pozyskiwania bieżących wiadomości o możliwości pracy oraz kierunkach dalszego kształcenia;

 

Cały rok szkolny

 

Każdy według potrzeb

 

 

> udział uczniów w cyklu edukacyjnym organizowanymprzez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku;

 

Luty/marzec 2013r.

 

10. Dbałość o bazę szkoły, jej rozwój oraz wizerunek

> dbałość o aktualny wygląd i stan szkoły, systematyczny

wystrój sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych;

 

Cały rok szkolny

 

Opiekunowie sal, wszyscy nauczyciele, wyznaczeni nauczyciele w ramach zadań dodatkowych, SU

 

> prowadzenie bieżących remontów;

 

Według potrzeb

 

Dyrektor szkoły

> doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne

w miarę posiadanych środków finansowych oraz przy

udziale i wsparciu ze strony Rady Rodziców;

 

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły

 

11. Propagowanie idei integracji europejskiej.

> systematyczna działalność Klubu Europejskiego;

 

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele historii i WOS

 

> wymiana młodzieży ze szkołami partnerskim;

Zgodnie z planem

A. Jagielska;

A. Kubaszewski

 

12. Kształtowanie świadomości ekologicznej. Aktywizowanie uczniów do pracy społecznej.

> udział uczniów w zajęciach i olimpiadach promujących

działania proekologiczne;

 

Cały rok szkolny

 

M. Kubaszewska;

 

> udział uczniów klasy II C w Sesji Ekologicznej w Iławie w

ramach współpracy z UMK w Toruniu;

 

Czerwiec 2013r.

 

M. Kubaszewska

 

> kontynuacja corocznej zbiórki zużytych baterii i ich wywóz;

 

Cały rok szkolny

 

A. Sobolewska

 

> wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego;

 

Cały rok szkolny

 

J. Uniewicz – opiekun

samorządu uczniowskiego

 

-wspieranie Klubu Wolontariusza

Cały rok szkolny

J.Mikołajewska

13. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez pomoc materialną.

 

> bieżąca działalność w zakresie udzielania uczniom pomocy

materialnej;

– działania wolontariatu

Cały rok szkolny

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

14. Kontynuowanie i poszerzanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

> kontynuowanie i poszerzanie współpracy z lokalnymi

strukturami samorządowymi, kulturalnymi (MDK, Muzeum

Zamkowe, Dzień Patrona Szkoły, itp.);

 

Cały rok szkolny

 

Dyrektor szkoły;

Wych.kl.II

 

> aktywny udział młodzieży w pracach Młodzieżowej Rady Miasta Malbork;

– działalność wolontariuszy w środowisku

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły; wybrani

do Rady Miasta uczniowie

Pedagog szkolny

15. Współpraca z rodzicami.

 

> współpraca z Radą Rodziców;

 

Cały rok szkolny

 

Dyrektor szkoły

 

> aktywizowanie oddziałowych rad rodziców do pracy na

rzecz szkoły;

– semestralne podsumowanie wyników i przedstawienie ich na zebraniu dyrekcji z rodzicami

 

Cały rok szkolny

 

Dyrektor szkoły;

Wychowawcy klas

 

 

> bieżące informowanie rodziców uczniów klas trzecich

o procedurach egzaminu maturalnego;

 

Dyrektor szkoły;

Wychowawcy klas

 

16. Awans zawodowy nauczycieli.

> uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych

szkoleniowych;

 

Cały rok szkolny

 

Członkowie Rady Pedagogicznej

 

> prowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej;

 

Cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

> udział nauczycieli w konferencjach metodycznych;

 

Cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

> udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:

– studia podyplomowe;

– kursy kwalifikacyjne i doskonalące;

– warsztaty metodyczne przedmiotowe;

 

Cały rok szkolny

 

Zainteresowani nauczyciele

 

> praca w zespołach przedmiotowych i zadaniowych;

 

Cały rok szkolny

 

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

i zadaniowych

17. Indywidualizacja pracy z uczniami zdolnymi.

– indywidualizacja pracy na lekcji

> organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych;

 

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele przedmiotów

 

> przygotowanie do konkursów przedmiotowych, olimpiad

i mistrzostw;

 

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele przedmiotów

 

> wykorzystanie godzin z art. 42 KN zgodnie z potrzebami

uczniów;

– realizowanie zadań zawartych w KIP

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele przedmiotów

Wychowawcy i nauczyciele

18. Indywidualizacja pracy z uczniami słabymi, mającymi trudności w nauce oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

> dostosowanie kryteriów wymagań i oceniania do możliwości

psychofizycznych uczniów;

– indywidualizacja pracy na lekcji

 

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele przedmiotów

 

> dostosowanie metod pracy do możliwości uczniów;

– respektowanie zaleceń PPP i zawartych w KIP

 

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele przedmiotów

 

> propagowanie idei  integracji młodzieży o specjalnych

potrzebach edukacyjnych z resztą społeczności szkolnej –

wolontariat;

 

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele przedmiotów

 

> włączenie wolontariatu w niesienie pomocy słabszym

uczniom (koleżeńskie grupy pomocy w nauce);

 

Cały rok szkolny

 

Chętni do pomocy uczniowie Pedagog szkolny;

Członkowie wolontariatu

> wykorzystanie godzin z art. 42 KN na organizowanie zajęć wyrównawczych;;

 

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele przedmiotów

 

19. Wspieranie samorządności uczniowskiej.

> pomoc w organizacji imprez samorządu uczniowskiego;

 

Cały rok szkolny

 

Opiekun Samorządu

Uczniowskiego, wszyscy nauczyciele

 

> wykorzystanie wniosków uczniów w konstruowaniu planu

wychowawczego i regulaminu oceny zachowania uczniów;

 

Cały rok szkolny

 

Dyrektor szkoły; Wicedyrektor

20. Kultywowanie tradycji szkoły.

> propagowanie sylwetki patrona szkoły;

 

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele j. polskiego, bibliotekarze

 

> przygotowanie i organizacja obchodów Dnia Patrona

Szkoły;

 

Listopad 2012r.

 

A. Kuper; M. Konkol-Cioch, M. Radecka

 

> organizacja Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej;

 

Grudzień 2012r.

 

M. Krotowski; B. Kuchar, E.Statkiewicz

 

> organizacja festiwalu szkolnego pt. „Śpiewać każdy może”;

 

25 kwietnia 2013r.

 

J. Uniewicz;

Samorząd Uczniowski

 

> uroczyste wręczenie „Henryków” wyróżnionym uczniom

klas trzecich;

 

– uroczyste pożegnanie uczniów klas III;

 

26 kwietnia 2013

 

Wychowawcy.klas.II,

E. Barwiński

 

> organizacja tradycyjnego rajdu szkolnego „Malwira”

 

1 czerwca 2013r.

Nauczyciele wychowania

fizycznego