Program profilaktyczny LO1

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W MALBORKU

MALBORK 2011

 

 

I Wprowadzenie

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez podejmowanie przez szkołę działań wychowawczo- profilaktycznych. Przeprowadzone badania oraz liczne obserwacje młodzieży wskazują, że wzrasta liczba młodych ludzi podejmujących rozmaite zachowania ryzykowne. Mogą one nieść negatywne konsekwencje zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego. Do najczęstszych zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież możemy zaliczyć: palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych  oraz wczesną aktywność seksualną. Niepokoi również narastająca agresja, wulgarny sposób bycia, uciekanie w świat Internetu. Kolejnym zagrożeniem dla młodzieży zaczynają być tzw. dopalacze.

Założeniem szkolnego programu profilaktyki jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę na temat zdrowego rozwoju, stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły i monitorowanie skuteczności podjętych działań a poza tym włączenie w działania profilaktyczne rodziców uczniów- efektywność podejmowanych działań zależy w dużym stopniu od ich zaangażowania. Wspólna praca ułatwia osiągnięcie celu.

II Podstawy prawne

Szkolny program profilaktyki opracowano w oparciu o:

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze zmianami
 • Ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • Ustawę z dnia 26 października 12982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze zamianami
 • Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
 • Konwencję o Prawach Dziecka uchwaloną przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.
 • Akty prawne szkoły (statut, regulaminy, program wychowawczy).
 • Uchwała rady Ministrów z 7 listopada 2006 r. „W sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych”.

III Diagnoza obszarów problemowych

Program profilaktyki jest wynikiem diagnozy problemów i potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieliZespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Malborku.

Diagnozy dokonano w oparciu o analizę:

-rozmów z uczniami na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych prowadzonych przez pracowników szkoły

-rozmów z rodzicami

-wyników badań ankietowych prowadzonych w roku szkolnym 2010/2011

-frekwencji szkolnej uczniów

-informacji zwrotnych uzyskanych w kontakcie z instytucjami takimi jak np. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku

-pomysłów podsuwanych przez Samorząd Uczniowski

Program profilaktyczny szkoły podejmuje również temat problemów ogólnospołecznych i ogólnokrajowych takich jak np. szkodliwość stosowania dopalaczy lub występowanie agresji nawet jeśli potrzeby podejmowania się tego typu zadań nie sugerują efekty diagnozy.

IV Cele programu profilaktycznego szkoły

 • Podtrzymanie poczucia bezpieczeństwa w szkole występującego u naszych uczniów.
 • Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Zapobieganie szkodom w związku z sięganiem po substancje uzależniające.
 • Kształtowanie właściwego zachowania uczniów.
 • Utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój takich jak: poczucie własnej wartości, zachowania asertywne, umiejętność wyznaczania celów i podejmowania decyzji.
 • Podtrzymanie i pogłębienie wzajemnego zaufania w społeczności szkolnej
 • Ograniczenie zachowań problemowych występujących u uczniów takich jak: wagary, obniżona motywacja do nauki, brak pomysłu na spędzanie wolnego czasu
 • Uzyskanie większego zaangażowania rodziców w sprawy profilaktyki zagrożeń.
 • Podtrzymanie i pogłębienie istniejącej współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w realizacji zadań wychowawczo- profilaktycznych oraz nawiązanie nowych kontaktów.

V Strategia

W szkole skupiamy się na profilaktyce stopnia pierwszego i drugiego, która rozumiana jest w następujący sposób:

Profilaktyka pierwszego stopnia polega na promowaniu zdrowego stylu życia, zapobieganiu zagrożeniom, uczeniu określonych umiejętności. Działania te kieruje się do całej społeczności szkolnej. Realizują je wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice wspierani przez specjalistów.

Profilaktyka drugiego stopnia to działania skierowane do uczniów podwyższonego ryzyka. Celem jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań, poprzez udzielenie wsparcia. Tę formę profilaktyki realizują nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny i specjaliści współpracujący ze szkołą.

Profilaktykę prowadzić będziemy według poniżej opisanych strategii:

Strategia informacyjna – jej celem jest dostarczenie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania dobrego wyboru.

Strategia edukacyjna – jej celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności życiowych, takich jak radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, przeciwstawianie się naciskom otoczenia, odejmowanie decyzji.

Strategia alternatyw – jej celem jest pomoc w zaspokajaniu potrzeby sukcesu, przynależności, poprzez zaangażowanie w działalność artystyczną, społeczną, sportową.

Strategia interwencyjna – jej celem jest pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów, wspieranie w sytuacjach kryzysowych, skierowana zarówno do grup jak i do jednostek.

VI Metody i formy działań

Treści programu będą realizowane podczas: lekcji przedmiotowych, godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć z psychologiem i pedagogiem szkolnym, spotkań indywidualnych z psychologiem i pedagogiem szkolnym, zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów, zajęć pozalekcyjnych, konkursów, wycieczek szkolnych, imprez okolicznościowych ogólnoszkolnych i klasowych, prelekcji, przedstawień, zebrań rodziców

Metody pracy: rozmowa, pogadanka, dyskusja, debata, wykład, warsztat, trening, prezentacja filmu, wycieczka tematyczna, praca w oparciu o tekst, prezentacja teatralnapraca w małych grupach, zajęcia i zawody sportowe, wystawy i prezentacje prac, wolontariat

Program profilaktyczny będzie realizowany m.in. przy pomocy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Malborku, Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku, Straży Miejskiej, Policji, organizacji pozarządowych ogólnokrajowych jak i działających w lokalnym środowisku, Polskiego Czerwonego Krzyża-oddział w Malborku.

VII Działania szkoły w zakresie profilaktyki pierwszego stopnia.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

Poznawanie systemu rodzinnego i środowiska, w którym przebywa uczeń – ankieta diagnozująca dla rodziców klas pierwszych

– arkusz spostrzeżeń wypełniany przez wychowawcę klasy pierwszej

-rozmowy z uczniami

-rozmowy z rodzicami

-wywiady środowiskowe

-współpraca z odpowiednim OPS

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Wychowawcy klas

Rodzice

IX- X

oraz wedle potrzeby

Zapoznanie z obowiązującymi

regulaminami

-zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych

ze Statutem, WSO, Programem Wychowawczym,

Planem pracy wychowawczej, Programem Profilaktyki.

-zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia

-zapoznanie na lekcjach organizacyjnych z

regulaminami pracowni, wymaganiami

edukacyjnymi,

-ustalenie zasad dotyczących usprawiedliwiania nieobecności

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotu

IX
Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, integrowanie społeczności szkolnej -obóz integracyjny klas pierwszych

-objęcie opieką uczniów klas pierwszych, którzy mają problemy z adaptacją w nowym środowisku

-zajęcia integrujące klasy

organizowanie imprez klasowych w celu bliższego poznania się

-wycieczki, rajdy, imprezy szkolne, spektakle, wspólne wyjścia do kina

-zajęcia z psychologiem w sytuacji kryzysu w klasie

-motywowanie do efektywnej pracy w samorządach klasowych

-ścisła współpraca z Samorządem Uczniowskim

-tworzenie uroczystości i imprez szkolnych według pomysłów uczniów

Dyrekcja

Wychowawcy klas oraz wyznaczeni nauczyciele

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Opiekun SU

Rodzice

Przy współpracy pracowników PPP

IX- X

oraz zgodnie z planem wychowawczym i programem imprez szkolnych

Dbałość o wysoką frekwencję i dyscyplinę -sprawdzanie obecności uczniów na każdej lekcji

-systematyczne rozliczanie opuszczonych godzin lekcyjnych

-punktualne zaczynanie i kończenie zajęć

-comiesięczna analiza frekwencji w każdej klasie

-współpraca z rodzicami (zwrócenie uwagi

rodziców i uczniów na związek problemu absencji z wynikami

nauczania)

-dostrzeganie drobnych

postępów i osiągnięć

uczniów, którzy mają problem z frekwencją.

-wyróżnienie uczniów/ klas z najwyższą frekwencją, np. poprzez udzielenie Nagrody Dyrektora „Dzień bez stresu”

Wszyscy nauczyciele

Psycholog szkolny

Dyrekcja

Cały rok szkolny i zgodnie z planem wywiadówek i konsultacji
Wzbudzanie

zainteresowań

uczniów wybranymi

przedmiotami

-prowadzenie ciekawych lekcji metodami aktywizującymi

-umożliwienie uczniom

udziału w zajęciach

dodatkowych.

-zachęcanie do udziału

w konkursach, olimpiadach.

-wspieranie

indywidualnych zdolności

uczniów.

Wszyscy nauczyciele

Pracownicy biblioteki szkolnej

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Przy współpracy z innymi jednostkami edukacyjnymi, np. Uniwersytet Gdański, Wydział Edukacji Muzeum Zamkowego

Cały rok szkolny
Tworzenie bezpiecznego, wolnego

od uzależnień środowiska

wychowawczego szkoły.

-zapoznanie uczniów z punktami statutu dotyczącymi zakazu używania środków uzależniających i

opuszczania szkoły podczas zajęć lekcyjnych,

-systematyczne kontrole boiska, toalet i pomieszczeń szkoły w ramach dyżurów nauczycieli,

-reagowanie na przebywanie na terenie szkoły osoby, która nie jest uczniem naszej placówki ani rodzicem naszego ucznia

Wszyscy pracownicy szkoły

W razie potrzeby przy współpracy z Policją

IX

Cały rok szkolny

Rozbudzanie

zainteresowań

w zakresie sportu,

turystyki, rekreacji

i innych.

zachęcanie do udziału

w zajęciach sportowych oraz rekreacyjnych

-stwarzanie warunków

dogodnych do rywalizacji

sportowej między klasami

-promowanie uczniów

uzyskujących sukcesy

sportowe

aktywne włącznie

uczniów do działań drużyn sportowych

-organizacja wycieczek klasowych

-zachęcanie uczniów do

udziału w różnego rodzaju

przedsięwzięciach

kulturalnych

Wszyscy nauczyciele, a szczególności nauczyciele wychowania fizycznego

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

oraz zgodnie z programem imprez szkolnych

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem -realizacja tematyki z

zakresu stresu i depresji

na lekcjach GDDW

-realizacja programu

„Stres pod kontrolą” w

klasach maturalnych

-rozpoznawanie

problemów ucznia

wynikających ze stresu poprzez obserwację oraz rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami

-umożliwienie korzystania

z pomocy psychologa szkolnego

-udzielanie wsparcia

uczniom będącym w

trudnych życiowo

sytuacjach

-indywidualne podejście

do ucznia, indywidualizacja

procesu nauczania

stałe diagnozowanie

frekwencji ucznia i jego

osiągnięć szkolnych

Psycholog szkolny

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Przy współpracy z PPP oraz Centrum Psychiatrii

Cały rok szkolny, w szczególności pierwszy semestr
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole -systematyczne

diagnozowanie zjawiska przemocy i agresji w szkole poprzez obserwację środowiska

szkolnego, ze szczególnym

uwzględnieniem uczniów

klas pierwszych

przeprowadzenie i analiza ankiet

dot. zjawiska agresji

i przemocy i w razie potrzeby podjęcie działań interwencyjnych

Pedagog szkolny Na zakończenie pierwszego semestru oraz wedle potrzeby
Kształtowanie

postawy niesienia

bezinteresownej

pomocy

-dostarczenie

wiedzy n/t

wolontariatu

-angażowanie uczniów

do czynnego udziału w

działaniach wolontariatu

-promowanie uczniów zaangażowanych w działalność charytatywną poprzez wpisy w dziennikach oraz uwzględnianie działalności w ocenie z zachowania

Pedagog szkolny

Przy współpracy PCK, Inicjatywy NA Rzecz Potrzebujących- SOS Malbork, Fundacji „Poza horyzonty” oraz innych

Cały rok szkolny
Przygotowanie do

zdawania egzaminów i podjęcia studiów

-udział w Dniach Otwartych Uczelni.

-spotkania indywidualne z psychologiem szkolnym w ramach doradztwa zawodowego

-prowadzenie przez psychologa zajęć nt. doradztwa zawodowego w klasach drugich

-elementy doradztwa zawodowego na lekcjach podstaw przedsiębiorczości

-podejmowanie tematyki na zajęciach GDDW

Wychowawcy klas

Psycholog szkolny

Nauczyciel PP

Cały rok szkolny
Promocja zdrowego stylu życia -prowadzenie akcji informacyjnych w szkole na temat AIDS, konkursy

-lekcje na temat prawidłowego odżywiania się, zaburzeń odżywiania

-zajęcia dot. dbałości o higienę psychiczną

-organizowanie zawodów sportowych, rajdów, wycieczek itp.

Psycholog szkolny

Nauczyciele biologii

Wszyscy nauczyciele

XI

Cały rok szkolny

Kształtowanie pozytywnych wzorców kultury bycia i stosunku do drugiego człowieka oraz dbałość o kulturę słowa

-lekcje wychowawcze poświęcone kulturze osobistej

– konsekwentne reagowanie na sposób wypowiadania się uczniów, nieodpowiednie zachowanie się a także na akty niszczenia mienia, śmiecenie

-wyciąganie konsekwencji wobec uczniów agresywnych, niszczycielskich i wulgarnych

Wszyscy pracownicy szkoły Cały rok szkolny
Edukacja młodzieży w zakresie konsekwencji  zachowań ryzykownychtypu: palenie tytoniu, używanie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych, wczesna inicjacja seksualna -przeprowadzanie i analiza ankiety diagnozującej problem stosowania używek.

-realizacja tematyki antyalkoholowej na lekcjach

-realizacja tematyki antynikotynowej na lekcjach

-realizacja tematyki związanej ze stosowaniem narkotyków- na lekcjach w klasach pierwszych i drugich

-realizacja tematyki związanej ze stosowaniem dopalaczy- na lekcjach w klasach pierwszych

-co najmniej raz w roku szkolnym zapewnienie młodzieży możliwości obejrzenia spektaklu profilaktycznego

-prowadzenie programu „Blaski i cienie wczesnego macierzyństwa/ojcostwa” w klasach drugich

– prowadzenie na godzinach wychowawczych warsztatów zachowań

asertywnych.

-zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych z zasadami skutecznej

komunikacji

-organizowanie debat na temat społecznych i zdrowotnych skutków uzależnień

Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Nauczyciele biologii

Pielęgniarka szkolna

Przy współpracy z PPP, CPU, Strażą Miejską, zaproszonymi lekarzami, osobami uzależnionymi

Cały rok szkolny
Współpraca z rodzicami -wizyty w domach uczniów (wedle potrzeb)

-systematyczny kontakt z rodzicami- rozmowy z pedagogiem, psychologiem i wychowawcą

-informowanie rodziców o dostępnych formach pomocy w szkole i poza nią

-wspólne organizowanie imprez szkolnych

-ścisła współpraca z Radą Rodziców

-opracowywanie informacji dla rodziców (tablica przy gabinecie pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

-projekcje filmów i prelekcje na tematy profilaktyczne przed zebraniami dla rodziców

-obecność rodziców na zebraniach z rodzicami

Dyrekcja

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Rodzice

Cały rok szkolny
Szkolenie się nauczycieli i pracowników w zakresie zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych -konferencje

-warsztaty

-szkolenia Rady Pedagogicznej

-konsultacje metodyczne

-projekcja filmów edukacyjnych podczas Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

Lider WDN

Według planu WDN oraz wedle potrzeb

 

VIII Działania szkoły w zakresie profilaktyki drugiego stopnia.

Działania profilaktyczne stopnia drugiego kierowane są do osób z grupy ryzyka, które:

 • mają trudną sytuację materialną,
 • wychowywane są w rodzinach patologicznych,
 • doświadczyły przemocy,
 • doświadczały przez dłuższy czas choroby
 • oraz u których pojawiły się w zachowaniu już takie objawy jak:

– wagary,

– agresja,

– porzucenie szkoły,

– podejmowały próby samobójcze,

– samookaleczały się

– utrzymują kontakty z rówieśnikami lub z grupami dla których, normą są zachowania dysfunkcyjne,

-eksperymentują ze środkami odurzającymi,

W przypadku stwierdzenia zachowań nagannych podejmuje się kroki opisane szczegółowo w odpowiednich procedurach opracowanych dla szkoły:

 • Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o uczniu, który nie ukończył 18 lat i używa alkohol lub inne środki w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji
 • Procedura postępowania nauczycieli w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk
 • Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
 • Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego

IX Ewaluacja programu

Ewaluacji dokonywać będzie się raz w roku następującymi sposobami:

 • Rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami
 • Bieżąca analiza wyników nauczania
 • Comiesięczna analiza frekwencji
 • Obserwacja zachowań
 • Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
 • Analiza dokumentów (plany i sprawozdania z pracy wychowawczej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć)

Zadaniem ewaluacji będzie podsumowanie półrocznej i rocznej działalności szkoły na polu profilaktyki oraz wskazanie obszarów do dalszej pracy lub obszarów nowych, które powinny zostać wprowadzone do programu profilaktyki.