Warsztaty ekonomii społecznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

Ekonomia społeczna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych. Ekonomia społeczna oznacza zwykle działalność na pograniczu sektora prywatnego i publicznego, prowadzoną przez organizacje, w których dominuje prymat celów społecznych nad zyskiem.

            Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu powstał z myślą o wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej na obszarze kilku powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego oraz starogardzkiego. Głównym  celem ośrodka jest wsparcie przy tworzeniu miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki narzędziom, jakie oferuje ta instytucja, osoby te mają szansę na skuteczną reintegrację zawodową i społeczną. Poprzez podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wyniku realizacji projektu następuje wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Cel zostaje osiągnięty poprzez świadczenie usług animacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.

            Dzięki podjęciu współpracy naszej szkoły z Nadwiślańskim Ośrodkiem Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu uczniowie I LO  (klasa 3d/4) wzięli udział w  warsztatach realizowanych przez Panią Karolinę Weiner, animatorkę lokalną w Ośrodku wspierania Ekonomii Społecznej.             15 listopada br. młodzież Sienkiewczówki aktywnie, metodą pracy grupowej, szkoliła się w temacie ekonomii społecznej, zwracając uwagę przede wszystkim na wyzwania i problemy społeczne w naszym mieście. Kolejne warsztaty odbędą się 26 listopada.