WSO

Celem edukacji w Liceum jest DOJRZAŁOŚĆ, a więc szkoła winna

– pomóc uczniowi stworzyć własny warsztat pracy intelektualnej,

– przygotować go do dokonywania dojrzałych wyborów i odpowiedzialnego

uczestnictwa w życiu społecznym i kierowania własnym rozwojem.

( Z założeń reformy oświaty)

 

System oceniania wewnątrzszkolnego

w ZSP nr 1

i system wychowawczy

w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza

w Malborku

 

Część pierwsza

 

System oceniania z przedmiotów edukacyjnych

 

§ 1. Uwagi ogólne

1. Niniejszy system wprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami)

2. Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i konsultacji z Samorządem Uczniowskim, jest integralną częścią Statutu ZSP Nr 1

i obowiązuje od dnia ogłoszenia uczniom i rodzicom szkoły.

 

§ 2. Definicje, cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej

i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny.

1. Cele

1) Bieżąca diagnoza i systematyczne informowanie ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o poziomie jego osiągnięć (jak również i brakach) edukacyjnych

i postępach w tym zakresie.

2) Pomoc w samodzielnym planowaniu przez ucznia własnego rozwoju – osiągnięcia dojrzałości.

3) Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

4) Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom)

i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji

i metod pracy dydaktycznej oraz wychowawczej

2. Zakres

Oceniane wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych),

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunków ich poprawiania.

 

§ 3. Ustala się następującą skalę ocen – stopnie.

1. Oceny śródroczne i klasyfikacyjne śródroczne (semestralne) ustala się w stopniach według następującej skali:

• stopień celujący – wyrażony cyfrą 6,

• stopień bardzo dobry – wyrażony cyfrą 5,

• stopień dobry – wyrażony cyfrą 4,

• stopień dostateczny – wyrażony cyfrą 3,

• stopień dopuszczający – wyrażony cyfrą 2,

• stopień niedostateczny – wyrażony cyfrą 1.

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne (semestralne) zapisuje się w dokumentach szkolnych

w pełnym brzmieniu – np. „dostateczny” Oceny cząstkowe należy zapisywać w dzienniku jedynie w formie cyfry.

 

§ 4. Ogólne kryteria ocen:

1.A. stopień celujący otrzymuje uczeń, którego wiedza

i umiejętności wykraczają poza program edukacyjny przedmiotu w danej klasie, który samodzielnie

i twórczo rozwija swoje uzdolnienia oraz alternatywnie spełnia co najmniej jeden z warunków:

a) osiąga sukcesy na szczeblu okręgowym

i centralnym konkursów lub olimpiad, na zawodach sportowych międzyszkolnych, powiatowych itp. (§20 ust.7 rozporządzenia MEN)

b) biegle posługuje się wiedzą z zakresu programu edukacyjnego i potrafi w sposób oryginalny

i nietypowy rozwiązywać problemy, zadania

i zagadnienia praktyczne, posiada wysokie umiejętności w stosowaniu wiedzy pozaszkolnej,

c) posługując się wiedzą pozaprogramową proponuje oryginalne rozwiązania nowatorskie, podejmuje się opracowań tematów ogólnych wymagających znajomości literatury specjalistycznej oraz wiedzy

z danego zakresu (wskazane, aby były pozytywnie ocenione przez niezależnych od szkoły specjalistów),

d) proponuje i opracowuje rozwiązania innowacyjne, dokonuje usprawnień i wynalazków,

e) wykonuje np. w sporcie ćwiczenia wymagające wybitnej sprawności i systematycznego treningu;

osiąga bardzo dobre wyniki w innych dziedzinach aktywności pozalekcyjnej,

f) pracuje twórczo w zakresie: literatury, poezji, muzyki, plastyki lub innych dziedzin życia, a jego dzieła prezentują walory artystyczne lub użytkowe.

B. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który zna dokładnie i w pełni program edukacyjny danej klasy

i umie swoją wiedzę zastosować w sposób samodzielny do rozwiązania problemów, zadań i ćwiczeń objętych programem edukacyjnym.

C. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który w pełni opanował podstawowy program i wymagania edukacyjne,

a ponadto potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe problemy, zadania i ćwiczenia z tego zakresu. Przy nieco nawet niższych umiejętnościach, należy uwzględnić wysiłek i systematyczność oraz stały postęp w pracy ucznia.

D. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawy programowe i wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela jako minimalne oraz rozwiązuje typowe problemy i zadania o średnim stopniu trudności. Stopień trudności określa nauczyciel przedmiotu w tzw. wymaganiach edukacyjnych.

E. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych ale na podstawie wskazówek nauczyciela wykonuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności oraz rokuje opanowanie zaległości programu edukacyjnego

i wymagań w klasie wyższej.

Ten ostatni warunek jest warunkiem koniecznym, stąd potrzeba dokonania przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę i rodziców dokładnej analizy przyczyn trudności i niepowodzeń ucznia w ocenianym okresie

i ustalenia diagnozy na następny rok szkolny oraz warunków uzupełnienia wiedzy.

F. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiedzy i umiejętności określonych w podstawach programowych a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają jemu dalszą naukę przedmiotu,

oraz

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań i problemów

o elementarnym stopniu trudności.

G. Wynik matury próbnej wyrażony jest w procentach.

H. Ocenę za punktowane prace pisemne ustala się na podstawie procentowego przeliczenia(Załącznik nr 1).

 

2. Podane wyżej kryteria cechuje duży stopień ogólności, dlatego na początku roku szkolnego nauczyciel przedmiotu uszczegóławia je i zapoznaje z nimi uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych) w wybrany przez siebie sposób, np. ustnie na pierwszym zebraniu z rodzicami; pisemnie w formie dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły, wyłożonego w szkolnej bibliotece lub wywieszonego w widocznym miejscu w szkole. W taki sam sposób nauczyciel powinien zapoznać z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi.

3. a) Stopień winien opisywać stan wiedzy, postępów

i umiejętności ucznia w momencie jego ustalania. Pełni funkcję informacyjną dla ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), pozwala określić sytuację ucznia w kontekście zamierzonych celów edukacyjnych, tym samym stanowi dla ucznia wskazówkę w świadomym kierowaniu własnym rozwojem. Stopień nie może odzwierciedlać stosunku emocjonalnego nauczyciela, nie może być też traktowana jako nagroda, tym bardziej jako kara wymierzana uczniowi.

b) Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

§ 5. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry

a) pierwszy semestr trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do dnia ustalonego na początku każdego roku szkolnego

b) drugi semestr trwa od następnego dnia po zakończeniu I semestru do końca roku szkolnego

2. Rozpoczęcie i koniec roku szkolnego ustala się na podstawie organizacji danego roku szkolnego ogłoszonego przez MEN.

3. Klasyfikowanie przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego.

a) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

b) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danej klasie, otrzymał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 i § 21 ust. 10 rozporządzenia MEN

c) Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 rozp. MEN)

d) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo na etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć

4. Ocenę ustala nauczyciel przedmiotu zgodnie z przepisami WSO

a) Ocena jest jawna i powinna być znana uczniowi

w momencie jej ustalania, gdy dotyczy to wypowiedzi ustnych lub utrwalona na pisemnej pracy kontrolnej.

b) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu sprawdzającego lub poprawkowego (§ 19 i § 21ozporządzenia MEN).

c) Analiza wystawionych ocen (diagnoza) winna obligować nauczyciela do ustalenia kierunków i zakresu pomocy skierowanej do ucznia, który nie osiąga określonych rezultatów edukacyjnych.

_____________________________

 

 

§ 6. Dokumentowanie oceny wypowiedzi ustnych

i pisemnych ucznia.

1. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji wiedzy

i postępów ucznia jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela i wychowawcy.

2. Jedynym dokumentem w którym nauczyciel dokonuje trwałego zapisu oceny śródrocznej jest dziennik lekcyjny.

3. Nie dopuszcza się sytuacji, że nauczyciel utajnia oceny

i wpisuje je dopiero przed klasyfikacją.

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne nauczyciel zapisuje w dzienniku lekcyjnym, natomiast końcoworoczne w dzienniku i arkuszu ocen ucznia.

5. Nauczyciel wpisuje ocenę w dokumentacji szkolnej własnoręcznie. W wyjątkowych przypadkach (nagła choroba, wypadek, itp.), za zgodą dyrektora szkoły, może tego wpisu dokonać inny nauczyciel.

6. Przy odpowiedziach ustnych nauczyciel powinien dokonywać oceny merytorycznej wypowiedzi ucznia, krótko recenzując poziom wiedzy, wysiłek i postęp oraz wskazać braki, podając jednocześnie sposób ich uzupełnienia, a ocenę w formie stopnia odnotować niezwłocznie w dzienniku.

7. Ocenę pracy pisemnej należy odnotować na pracy pisemnej, a po jej omówieniu z uczniem, niezwłocznie odnotować w dzienniku. Zaleca się stosowanie zwięzłej recenzji pracy.

8. Uczeń i rodzice mają prawo wglądu do poprawionych

i ocenionych prac pisemnych na zasadach określonych przez nauczyciela. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę winien ją uzasadnić (§ 5, ust. 1 , 2,3 cytowanego rozporządzenia MEN).

9. Nauczyciel jest obowiązany przechowywać prace pisemne przez okres 1 roku do wglądu pracowników nadzoru pedagogicznego.

10. Nieobecność ucznia w czasie pisemnego sprawdzianu należy odnotować w kolumnie ocen kwadracikiem (zwyczaj pisania znaku „0” może sugerować całkowity brak wiedzy).

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

12. Wypełnianie świadectw i innych druków szkolnych regulują odrębne przepisy.

13. 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu , z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia’ o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”..

 

§ 7. Tryb, formy i terminy oceniania

1. Metody i formy oceny stopnia opanowania przez ucznia programów edukacyjnych oraz umiejętności ich zastosowania do samodzielnego rozwiązywania problemów, zadań i ćwiczeń wybiera i ustala nauczyciel przedmiotu stosownie do postawionych celów dydaktycznych.

2. Metody i formy oraz terminy badań diagnostycznych organizowanych przez organy nadzoru wybierają

i ustalają te organy.

3. Nauczyciel winien się stosować do ogólnych zasad pomiaru dydaktycznego, a w szczególności:

a) wystawione stopnie są miarą równoważną

w stosunku do wszystkich uczniów,

b) wystawione stopnie są indywidualną, obiektywną

i rzetelną informacją o wiedzy oraz umiejętnościach danego ucznia z określonego zakresu programu edukacyjnego. Nie jest dopuszczalne kierowanie się przy wystawieniu oceny z przedmiotu względami pozamerytorycznymi i subiektywnymi, np. złym zachowaniem, nieobecnością lub spóźnieniem się ucznia na zajęcia – temu służy ocena zachowania,

c) ocena winna być zgodna z podanymi wcześniej kryteriami i wymaganiami edukacyjnymi,

d) ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców

e) ocena powinna być niezwłocznie odnotowana w dzienniku po jej sformułowaniu i skomentowaniu,

f) oceniać należy zarówno wypowiedzi ustne, pisemne jak i ćwiczenia oraz umiejętności praktyczne; należy jednak zachować właściwe proporcje – adekwatne do specyfiki przedmiotu,

g) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych ,muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

h) ocena klasyfikacyjna śródroczna lub końcoworoczna powinna w sposób wyważony odzwierciedlać wiedzę i umiejętności ucznia zdobyte w ocenianym okresie, a więc nie powinno się tu stosować prostych schematów typu średniej arytmetycznej itp.;

i) w uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) zakwestionują ocenę cząstkową, nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców wyznacza dodatkowe sprawdzenie wiadomości. Osiągnięcie przez ucznia lepszego wyniku oznacza poprawienie oceny, co winno być niezwłocznie dokonane w dzienniku lekcyjnym. Jeżeli uczeń osiągnie gorszy wynik od poprzedniego, nie skutkuje to obniżeniem oceny.

j) ocenie podlega stopień opanowania przez ucznia części lub całości programu edukacyjnego

z danej klasy. Z inicjatywy ucznia lub nauczyciela, za zgodą ucznia, można ocenić wiedzę pozaprogramową,

k) oceniać należy systematycznie, tak by móc

w rzetelny i umotywowany sposób ustalić ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub końcoworoczną (semestralną);

l) uczeń, któremu nie można wystawić oceny

z powodu nieobecności na co najmniej połowie zajęć wynikających z planu edukacyjnego danego przedmiotu, nie może być klasyfikowany.

 

§ 8. Terminy wystawiania ocen cząstkowych

i klasyfikacyjnych :

a) oceny cząstkowe wystawia się systematycznie

i rytmicznie, niezwłocznie po ustaleniu oceny,

b) oceny klasyfikacyjne wystawia się w dzienniku

na tydzień przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, a w arkuszach ocen, oceny końcoworoczne najpóźniej dzień po posiedzeniu rady pedagogicznej.

c) oceny z badania wyników nauczania wpisuje się do dziennika jako oceny cząstkowe,

d) oceny prac pisemnych należy wyróżnić kolorem czerwonym.

§ 9. Liczba oraz zakres i tematy prac pisemnych ustala nauczyciel przedmiotu stosownie do następujących zasad:

a) zakres tematyczny oraz przybliżony termin prac pisemnych (w tym testów) sprawdzających dział lub kilka działów programu powinien być zaplanowany w rozkładzie materiału i podany na początku roku (semestru) do wiadomości uczniów;

b) poprawa prac i ogłoszenie wyników nie powinno trwać dłużej niż dwa tygodnie, a w przypadku prac dłuższych (próbna matura) – nie dłużej niż trzy tygodnie,

c) dopuszcza się stosowanie krótkich prac pisemnych – tzw. kartkówek sprawdzających materiał ostatnich lekcji bez informowania uczniów; stosowanie tego rodzaju sprawdzianów powinno stanowić wyjątek, a nie jedyną stosowaną metodę; kartkówki należy poprawić i oddać w terminie krótszym niż tydzień,

d) liczba prac pisemnych sprawdzających opanowanie szerszego materiału nie powinna w zasadzie przekraczać:

– 6 do 8 prac w ciągu roku z j. polskiego, matematyki oraz przedmiotu wiodącego

w klasie,

– 4 do 6 prac pisemnych z języków obcych,

– 2 do 3 prac z innych przedmiotów,

– nie zaleca się pisemnego sprawdzenia wiadomości teoretycznych z przedmiotów artystycznych oraz z wychowania fizycznego.

e) Co najmniej na tydzień przed klasówką należy powiadomić uczniów o terminie i zakresie pracy pisemnej oraz odnotować w dzienniku lekcyjnym

w rubryce przedmiotu.

f) w tym samym dniu uczeń nie powinien pisać więcej niż jedną pracę pisemną lub sprawdzian;

g) w ciągu tygodnia uczeń może pisać co najwyżej trzy prace pisemne,

h) wymagane jest stosowanie tematów (zadań) o zróżnicowanym stopniu trudności oraz podanie do wiadomości uczniów kryteriów, według których nauczyciel będzie oceniał pracę;

i) zalecane jest przeprowadzenie przed pracą pisemną lekcji powtórzeniowej oraz instruktażu na temat formy i metody sprawdzenia wiadomości.

j) na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzona i oceniona pisemna praca kontrolna oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jestudostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

 

§ 10. Praca domowa i jej ocena

1. Celem pracy domowej jest:

a) powtórzenie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności zdobytych w szkole, wykonanie

kilku zadań z materiału ostatniej (ostatnich) lekcji, o zróżnicowanym stopniu trudności,

b) skonfrontowanie wiadomości lekcyjnych

z podręcznikiem i innymi źródłami,

c) przygotowanie samodzielnych, opracowań tematycznych, opartych na szerszych źródłach

z danej dziedziny,

d) przygotowanie do udziału w konkursach

i olimpiadach itp.

2. Zakres i treści pracy domowej:

a) winny być zróżnicowane pod względem stopnia trudności, dostosowane do możliwości intelektualnych i czasowych ucznia – po prostu zadania domowe muszą być przygotowane, objaśnione i tak sformułowane, aby uczeń mógł je samodzielnie wykonać;

b) winny motywować do wyrabiania nawyku samodzielnego pokonywania trudności przy rozwiązywaniu nowych problemów na bazie zdobytych umiejętności i wiedzy szkolnej,

c) nie powinny obejmować nowego materiału, który nauczyciel winien zrealizować na lekcji; dopuszcza się samodzielne przygotowanie przez ucznia pewnych partii nowego materiału i wygłoszenie ich na lekcji jako materiału dyskusyjnego,

d) nie należy zadawać zbyt czasochłonnych zadań na dni wolne od nauki; wyjątek stanowią uczniowie klas maturalnych, którzy mając podany wcześniej materiał egzaminacyjny, winni tempo swojej pracy regulować samodzielnie. Nie powinno się zadawać zadań domowych na okres przerw świątecznych

i ferii.

3. Systematyczne i konsekwentne ocenianie zadań domowych jest warunkiem koniecznym, aby mogły one spełnić założone cele. Nauczyciel winien doceniać samodzielny wysiłek ucznia przy wykonywaniu zadań domowych.

4. Ocenę pracy domowej należy odnotować w zeszycie przedmiotowym ucznia, a w dzienniku jako jedną z ocen cząstkowych.

§ 11. Ocenianie wypowiedzi ustnych

1. Nauczyciel, zgodnie ze swoim planem lekcji, może ocenić wypowiedź ustną z opanowania materiału z jednej lub kilku ostatnich lekcji, materiał obejmujący dział lub kilka działów, a nawet materiał z ocenianego semestru, pracę domową itp. Sprawdzanie opanowania materiału w szerszym zakresie (działu, kilku działów) należy zapowiedzieć dostatecznie wcześnie, aby uczeń mógł się przygotować. Zaleca się również przeprowadzenie zajęć powtórzeniowych, szczególnie przed sprawdzeniem wiadomości z kilku działów lub całego okresu.

2. Zasadą powinno być ocenianie ustnych odpowiedzi

w czasie zajęć, w obecności innych uczniów.

3. Ocena wypowiedzi jest jawna dla ucznia i jego rodziców. Ocenę za wypowiedź nauczyciel powinien krótko uzasadnić. Po ustaleniu oceny, należy ją niezwłocznie odnotować w dzienniku lekcyjnym.

 

§ 12. Informowanie wychowawcy i rodziców

1. W szkole przyjmuje się, że zorganizowane informowanie rodziców odbywa się w czasie spotkań indywidualnych, wywiadówek po każdym okresie klasyfikacyjnym oraz w czasie śródokresowych konsultacji dla rodziców, w których uczestniczą wszyscy nauczyciele. Wychowawca klasy jest obowiązany co najmniej raz w semestrze zorganizować spotkanie informacyjne dla rodziców. Terminy podaje się w corocznym harmonogramie pracy klasy i szkoły.

2. Nauczyciele i wychowawcy są obowiązani:

• na bieżąco informować uczniów i ich rodziców o wynikach edukacyjnych i wychowawczych;

• na 2 tygodnie przed semestralnym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej informować o przewidywanych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania: – ucznia – na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami i z zapisaniem tego faktu do dziennika lekcyjnego; przewidywaną ocenę nauczyciel wpisuje długopisem na stronie przeznaczonej na jego przedmiot (w ostatniej kratce przed miejscem na ocenę semestralną/roczną); – rodziców (opiekunów prawnych) w formie pisemnej na zebraniu wychowawcy z rodzicami z potwierdzeniem obecności rodziców (opiekunów prawnych); jeśli rodzice (opiekunowie prawni) nie uczestniczyli w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego zebrania skontaktować się z wychowawcą klasy i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych ocenach ; rodzice uczniów zagrożonych oceną niedostateczną są powiadamiani o tym pisemnie drogą służbową, czyli przez sekretariat szkoły, co jest odnotowane w księdze korespondencji.

• niezwłocznie informować rodziców (opiekunów prawnych), gdy uczeń nie uzyskuje oczekiwanych rezultatów, otrzymuje dużą liczbę ocen niedostatecznych, nie przygotowuje się do zajęć, sprawia kłopoty wychowawcze, często jest nieobecny na lekcjach itp.,

3. Z uwagi na ustawę o ochronie dóbr osobistych, nauczyciel winien przekazywać informacje o wynikach edukacyjnych w sposób zapewniający ochronę tych dóbr, np. poprzez indywidualne konsultacje dla rodziców.

4. Nauczyciel ma obowiązek przekazywać systematycznie rzetelną informację o stanie wiedzy ucznia jego rodzicom i wychowawcy. Uczeń i rodzice mają prawo do uzyskania porad i wskazówek, jak uczeń może poprawić swoje wyniki edukacyjne i wychowawcze.

5. Wychowawcy klas informują o zasadach oceniania zachowania uczniów

§ 13. Tryb odwoławczy od oceny semestralnej i rocznej

 

1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej:

a) jeżeli uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) nie zgadzają się z przewidywaną semestralną lub roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 2 tygodni, na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed semestralnym lub rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłasza swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania się z propozycją oceny; b) sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po

wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) z przewidywaną semestralną lub roczną oceną klasyfikacyjną odbywa się w części pisemnej i ustnej z każdego z przedmiotów, z których przewidywane oceny zostały zakwestionowane, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych);

c) dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych

informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców

(opiekunów prawnych) o wyznaczonym dniu, w którym

odbędzie się sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia;

d)sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności

wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

e) z przeprowadzonych czynności sprawdzających

sporządza się protokół (oddzielny dla każdego

przedmiotu), który zawiera imiona i nazwiska

nauczycieli sprawdzających wiedzę i umiejętności,

termin tych czynności, zadania sprawdzające, wynik

czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną

ocenę, podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili

czynności sprawdzające;

f) pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów

prawnych) oraz protokół z przeprowadzonych

czynności sprawdzających z dołączonymi pisemnymi

pracami ucznia i informacją o jego ustnych

odpowiedziach znajdują się w dokumentacji szkoły.

2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) jeżeli uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 2 tygodni , na zebraniu z rodzicami, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie/wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania się z propozycją oceny;

b) dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację;

c) dyrektor szkoły może (nie musi) powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego, celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny; dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu;

d) argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę klasy o zmianie proponowanej oceny; wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę;

e) dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia podania (wniosku) o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne;

f) z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zawiera imiona i nazwiska uczestników analizy proponowanej oceny, termin spotkania zespołu, ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę, podpisy osób uczestniczących w spotkaniu;

g) pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół znajdują się w dokumentacji szkoły.

 

§ 14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w § 17 i §18 cytowanego na wstępie rozporządzenia MEN

§15. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w § 21 cytowanego rozporządzenia MEN z 2007 r.

§ 16. Rytmiczność oceniania

Cele:

1. bieżąca i systematyczna obserwacja oraz ocena stopnia opanowania przez ucznia treści i wymagań edukacyjnych,

2. bieżące informowanie ucznia o stopniu opanowania treści programowych, wskazanie braków i sposobu ich uzupełnienia,

3. częstsze stymulowanie i motywowanie ucznia do wzmożonego wysiłku, samodzielnej pracy i samooceny,

4. pobudzanie naturalnych zainteresowań i uzdolnień intelektualnych ucznia,

5. indywidualizacja i różnicowanie form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, w tym kontrola proporcji ocen za wypowiedzi pisemne, ustne, referaty, testy, prace domowe, aktywność i inicjatywę intelektualną, wysiłek itp.,

6. równomierne, kontrolowane rozłożenie wysiłku ucznia w dłuższym okresie czasu (szczególnie pożądane

w młodszych klasach liceum),

7. stymulacja samokontroli i ewaluacja realizacji celów dydaktycznych nauczyciela.

Kontrola rytmiczności oceniania

Biorąc pod uwagę specyfikę oraz zróżnicowanie tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć dydaktycznych oraz czasowe, fizyczne możliwości uczniów przygotowujących się do sprawdzania ich wiedzy i umiejętności, przyjmuje się następujące zasady:

1. po miesiącu (od rozpoczęcia roku szkolnego) odbytych zajęć dydaktycznych uczeń powinien posiadać minimum 1 ocenę z przedmiotów z wymiarem 1-3 h/tydzień i minimum 2 oceny z przedmiotów z wyższym wymiarem;

2. dwa tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną uczeń powinien posiadać minimum 3 oceny z przedmiotów z wymiarem 1-3 h/tydzień i minimum 5 ocen z przedmiotów z wyższym wymiarem;

3. nie należy wystawiać oceny klasyfikacyjnej na podstawie 1 oceny cząstkowej;

 

§ 17. Sprawowanie nadzoru nad ocenianiem wiedzy

i postępów uczniów

Nadzór obejmuje:

1. Stosowanie przez nauczycieli i wychowawców zasad oceniania i klasyfikowania uczniów zawartych

w rozporządzeniu MEN (Dz. U. z 2007 roku,Nr 83, poz.562, z późniejszymi zmianami) oraz systemu oceniania wewnętrznego ZSP nr 1 w Malborku.

2. Właściwe dokumentowanie dokonanej oceny pracy ucznia poprzez systematyczne i terminowe adnotacje:

• w dzienniku lekcyjnym i arkuszach ocen,

• na pracy pisemnej i w zeszytach uczniów,

• na świadectwie.

3. Organizowanie właściwego przepływu informacji, jej zupełności, rzetelności i terminowości.

4. Informowanie uczniów i rodziców przez nauczycieli na początku roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

5. Sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem informacyjnej i pomocowej funkcji oceny.

6. Materiały źródłowe stanowiące podstawę oceny osiągnięć edukacyjnych (wymagania, rozkład materiału, prace pisemne, zeszyty, kryteria ocen itp.).

7. Rytmiczność oceniania.

8. Stosowanie procedur egzaminu maturalnego, w tym przygotowanie tematów na część wewnętrzną matury, zapoznanie uczniów z zakresem wymagań matury,

9. Dokumentację egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, semestralnych, rocznych oraz egzaminu maturalnego.

 

§ 18. Nadzór jest sprawowany przez dyrektora i jego zastępców oraz osoby upoważnione przez Kuratora Oświaty lub Starostę Powiatu.

 

§ 19. Formy i metody sprawowania nadzoru pedagogicznego:

• obserwacja pracy nauczycieli i uczniów,

• kontrola dokumentacji szkolnej,

• hospitacje całego zajęcia lub jego części,

• badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

• diagnozowanie procesów edukacyjnych

i wychowawczych uczniów,

• badanie opinii o pracy szkoły (prowadzenie wywiadów i ankiet wśród nauczycieli, uczniów (i rodziców) i inne.

 

 

 

Część druga

 

System wychowawczy w szkole

 

§ 1. Uwagi ogólne

1. System wychowawczy w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza opiera się na równoprawnym wzajemnym oddziaływaniu trzech środowisk (podmiotów): nauczyciele, nauczyciele wychowawcy

i pracownicy szkoły (szkoła) oraz rodzice i uczniowie. Role i zadania wymienionych podmiotów w procesie wychowawczym są różne. Wynikają one z różnych uprawnień i uzależnień: ucznia od szkoły, rodziców od szkoły lub odwrotnie.

1. Cele oddziaływań wychowawczych polegają na stymulacji i oddziaływaniu na świadomość ucznia, aby kreować społecznie pożądane zachowania gwarantujące samorealizację i harmonijny rozwój jego osobowości oraz optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

W szczególności cele obejmują:

a) świadome uczestnictwo ucznia w kształtowaniu swojej osobowości, cech psychofizycznych, intelektualnych i emocjonalnych zapewniające jemu realizację własnych celów życiowych,

b) troska o rozwój oraz właściwe funkcjonowanie ucznia w społeczeństwie, w tym działanie na rzecz innych, a szczególnie gotowość do pomocy innym ludziom w trudnych sytuacjach życiowych,

c) pomoc szkoły w świadomym dokonywaniu przez ucznia wyboru celów i kierunków aktywności życiowej, sposobów i metod osiągania celów życiowych,

d) motywowanie ucznia do świadomego dokonywania wyboru systemów wartości etycznych, kształtowaniu wrażliwości moralnej, odróżniania dobra od zła,

e) pomoc w kształtowaniu umiejętności współżycia w środowisku szkolnym i rodzinnym; ogólnie – umiejętności życia w określonych warunkach

i środowisku,

f) pomoc w kształtowaniu niezbędnych umiejętności

i nawyków, w tym systematycznej i wytrwałej pracy i nauki, efektywności w działaniu, odporności psychicznej w pokonywaniu stresów i barier,

g) bycia samodzielnym i dojrzałym, a więc umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, odpowiedzialności za nie i za swoje czyny, odpowiedzialności za najbliższych lub osób powierzonych opiece lub nadzorowi,

h) umiejętności samooceny własnego postępowania, przewidywania i oddziaływania na otaczającą rzeczywistość,

i) kształtowanie otwartości umysłu na różnorodność poglądów, zapatrywań i przekonań oraz stosowania szeroko pojętej tolerancji wobec poglądów

i przekonań innych ludzi,

j) kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i działania dla dobra tej wspólnoty – naszej Ojczyzny, Polski,

k) rozumienie podstawowych procesów społecznych

i gospodarczych, samorządności i demokratyzacji życia itp.,

l) rozumienie i potrzeby troski o własne zdrowie

i zdrowie innych, unikanie zagrożeń dla zdrowia

i życia, np.: nie używanie narkotyków, alkoholu, nie palenie tytoniu, przestrzeganie zasad BHP itp.(aktywność pro zdrowotna),

m) rozumienie potrzeby i umiejętność współżycia

z otaczającym światem (aktywność pro ekologiczna, przyjazna dla otaczającego środowiska).

n) Kształtowanie pozytywnego podejścia emocjonalnego do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

o) Uwrażliwienie uczniów na poszanowanie inności każdego człowieka , jego godność , autonomię, oraz na konieczność niesienia serdecznej niewymuszonej pomocy słabszym i potrzebującym.

2. Zakres oddziaływania wychowawczego obejmuje funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym oraz rówieśniczym. Oddziaływanie to realizuje się poprzez systematyczną obserwację, dyskretną kontrolę wraz z ukierunkowywaniem zachowań, ich diagnozą i oceną, przekazywanie informacji o osiąganych rezultatach wychowawczych wszystkim podmiotom procesów wychowawczych, wspólne poszukiwanie nowych środków i dróg poprawy

3. Gwarantem osiągania pozytywnych rezultatów jest konsekwencja w egzekwowaniu wspólnie ustalonego i jasno sprecyzowanego, autorskiego programu wychowawczego. Szczególnie dotyczy to wymagań i oczekiwań wychowawczych skierowanych do każdego ucznia klasie, w szkole i środowisku oraz akceptacja tego programu przez uczniów i rodziców.

4. Instrumentami oddziaływania wychowawczego mogą być rozmowy, wskazówki i porady, umowy społeczne 7, kontrakty 8, jak również uznane wzorce postępowania (również osobowe) oraz regulaminy zachowań, systemy praw i obowiązków ucznia, systemy nagród i kar oraz kreowanie sytuacji wychowawczych, wspólnych prac i innych działań.

5. We wszystkich działaniach wychowawczych, kontaktach z uczniami i rodzicami nauczyciel winien się kierować dobrem ucznia, poszanowaniem jego godności, tolerancją i wysoką kulturą. Należy się spodziewać, iż zasada ta będzie dostrzeżona

i stosowana w relacji odwrotnej – w stosunku do nas.

 

§ 2. Struktura oddziaływań wychowawczych

Uwagi ogólne

W każdym spójnym systemie podmioty i środowiska są wzajemnie powiązane relacjami interakcyjnymi, wzajemnie zależne od siebie w wielu sferach życia. Również główne procesy: dydaktyczny, wychowawczy, czy wreszcie opiekuńczo-wychowawczy nie przebiegają obok siebie. Obszary oddziaływań jak i same działania wzajemnie się zazębiają i uzupełniają. Ich efektywność jest tym większa, im mniej wewnętrznych sprzeczności i napięć, im więcej zrozumienia, ale i konsekwencji w realizacji wspólnych celów i sukcesów osobistych.

Jest oczywiste, że pomiędzy szkołą, rodzicami i uczniami zawsze pojawiają się sprzeczności, szczególnie w sferze szeroko pojętej wolności od obowiązków i wolności do niekontrolowanych zachowań oraz niezależności młodych ludzi, jeszcze pozbawionych konformizmu i uległości, nie przyzwyczajonych do wysiłku i pokonywania trudności, jeszcze nie zagubionych w meandrach medialnych realiów i przekłamań polityki. A jakże często wychowywanych do walki o wygodne życie …

Osiągnięcie więc tak pięknie przedstawionej przez prof. Kotarbińskiego „spolegliwości w dążeniu do realizacji celów organizacji (szkoły, rodziny)” jest możliwe jedynie wtedy, gdy wszystkie podmioty odnajdą właściwe kierunki i cele, zaakceptują je i wspólnie zechcą zrealizować.

Stąd też przedstawione poniżej zadania i cele dla podmiotów i grup działających w obszarze oddziaływań wychowawczych, mogą gwarantować sukcesy wychowawcze jedynie wtedy, gdy wynikają one ze spójnego systemu i wspólnego programu wychowawczego klasy oraz szkoły.

Proponowany system nie jest ostateczny, może być uzupełniany i wzbogacany w oparciu o wiedzę i nowe doświadczenia wszystkich podmiotów uczestniczących w jego tworzeniu i realizacji, szczególnie przez radę pedagogiczną. A oto poszczególne grupy i w zarysie ich zadania:

A. Nauczyciele przedmiotów winni:

1. Zapoznać się z warunkami środowiskowymi, możliwościami psychofizycznymi, intelektualnymi

i stanem zdrowia każdego ucznia.

2. Zapoznać się z oczekiwaniami i celami życiowymi swoich uczniów, jak również poznać oczekiwania dotyczące nauczycieli – ogólnie szkoły.

3. Realizować cele wychowawcze wynikające ze specyfiki programu nauczania i oczekiwań wychowawczych uczniów, rodziców i szkoły.

4. Stymulować i wspierać rozwój intelektualny ucznia, jego zainteresowania i uzdolnienia.

5. Kształtować kulturę zachowania ucznia w klasie, na zajęciach, na przerwach w szkole i poza nią.

6. Przekazywać wynikające z obserwacji informacje (wnioski) – wychowawcy klasy i rodzicom.

7. Wspólnie z rodzicami i wychowawcą klasy ustalać sposoby udzielenia pomocy uczniom, którzy mają problemy z nauką, są w trudnej sytuacji życiowej, wymagają opieki zdrowotnej itp.

8. Uczestniczyć w ogólnoszkolnych konsultacjach dla rodziców, a na prośbę wychowawcy również

w spotkaniach klasowych.

9. Tworzyć klimat sprzyjający nauce i samodzielnej pracy oraz dobremu samopoczuciu ucznia na lekcjach; dążyć do sytuacji, aby uczeń z radością chciał iść do szkoły! Być życzliwym dla ucznia, służyć mu pomocą i radą.

.

B. Wychowawcy klas:

1. Zapoznają się szczegółowo z warunkami środowiskowymi i rodzinnymi ucznia oraz danymi dotyczącymi zdrowia, zainteresowań i uzdolnień, zamierzeń i innych pragnień ucznia.

2. Powinni poznać aspiracje rodziców w stosunku swoich dzieci oraz preferowane kierunki wychowawcze

w rodzinie i w miarę możliwości starać się uwzględniać w swoich planach i pracy wychowawczej.

3. Organizują klasowy (autorski) program wychowawczy i wychowawczo-opiekuńczy biorąc pod uwagę indywidualny, harmonijny rozwój poszczególnych uczniów oraz aspiracje przyszłościowe (nauka, studia, praca, rodzina itp.).

4. Organizują współpracę z rodzicami uczniów, z Radą Oddziałową i Radą Rodziców.

5. Organizują przepływ informacji i współpracę

z pozostałymi nauczycielami, organami szkoły: szczególnie z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim oraz pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką szkolną.

6. Organizują program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych oraz pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej, mającym trudności w nauce, przeżywającym osobiste stresy i załamania, mają problemy zdrowotne.

7. Stwarzają klimat i warunki dla dobrego samopoczucia

i radości z pobytu w klasie i szkole; troszczą się

o scalanie zespołu klasowego, rozwijają tradycję klasy i szkoły; w miarę możliwości, organizują imprezy kulturalno–rozrywkowe, wycieczki klasowe i inne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

8. Troszczą się o wdrożenie nawyków kultury osobistej

w kontaktach z rówieśnikami i innymi ludźmi, szacunku dla innych, tolerancji i wrażliwości emocjonalnej.

9. Starają się być duchowymi i moralnymi przewodnikami swoich podopiecznych; rzecznikami praw i konsekwentnymi kontrolerami obowiązków ucznia.

10. Służą wsparciem i radą, a gdy potrzeba również pomocą w każdej sytuacji życiowej ucznia.

11. Zapoznają uczniów z ich prawami i obowiązkami, regulaminem i statutem szkoły oraz z przepisami BHP w szkole i poza nią, konwencją Praw Dziecka oraz Prawami Człowieka i innymi aktami

12. Ustalają kryteria ocen ze sprawowania (wspólnie), oceniają zachowanie uczniów. Są wnioskodawcami nagradzania, ale również – po wyczerpaniu własnych instrumentów wychowawczych, zobowiązani są do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie ucznia.

13. W trosce o zdrowie fizyczne i moralne podejmują wspólnie z rodzicami, uczniami działania zapobiegające zagrożeniom patologią społeczną (narkotyki, alkohol, nikotyna, przestępczość pospolita, grupy nieformalne, rozboje, przemoc w różnych odcieniach i formach, tzw. fala itp).

14. Pomagają uczniom w uzyskaniu wszelkiej pomocy

w trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych

i materialnych oraz organizują pomoc koleżeńską dla uczniów mających trudności w nauce itp.

15. Są rzecznikami swoich uczniów wobec rady pedagogicznej i dyrektora szkoły.

 

C. Pedagog i psycholog szkolny

1. Jest doradcą i powiernikiem oraz rzecznikiem praw każdego ucznia wobec nauczycieli, rodziców, dyrektora i Rady Pedagogicznej.

2. Organizuje opiekę i pomaga uczniom szczególnej troski.

3. Prowadzi systematyczne badania opinii uczniów, nauczycieli i rodziców. Wnioski i spostrzeżenia

z obserwacji i badań sytuacji wychowawczej, sytuacji patologicznych, poważnych zagrożeń w szkole przedstawia co najmniej dwa razy w roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły.

4. Jest konsultantem w sprawach uczniowskich, doradcą uczniów i rodziców w sprawach pedagogicznych

i psychologicznych.

5. Jest pośrednikiem wszystkich podmiotów wychowawczych szkoły. Wspólnie z pielęgniarką szkolną, wychowawcami i nauczycielami działa

w sprawach dotyczących uczniów.

 

D. Dyrektor szkoły (i wicedyrektorzy wg ustalonego zakresu obowiązków)

1) Przedstawia radzie propozycje rozwiązań wychowawczych, czuwa nad ogólną sytuacją wychowawczą w szkole.

2) Nadzoruje, kontroluje i koordynuje realizację systemu wychowawczego.

3) Realizuje uchwały rady pedagogicznej w sprawach nagród i kar i innych spraw dotyczących ucznia.

4) Rozwiązuje konflikty wychowawcze w szkole.

5) Nadzoruje przestrzeganie praw ale i obowiązków ucznia w szkole.

6) Koordynuje współdziałanie wszystkich podmiotów

i organów szkoły w realizacji celów wychowawczych

i opiekuńczych szkoły.

7) Stara się stwarzać warunki organizacyjne i materialne dla realizacji programu wychowawczego.

 

E. Rada Pedagogiczna

1. Planuje i uchwala zadania strategiczne, inicjuje oraz inspiruje zmiany sytuacji wychowawczej w szkole.

2. Analizuje informacje o zachowaniach poszczególnych uczniów i zaleca podejmowanie przez nauczycieli, wychowawców podejmowanie odpowiednich środków w celu zmiany zachowań tych uczniów.

3. Analizuje i ocenia stan zagrożeń niedostosowaniem, szczególnie narkomanią, alkoholizmem oraz ustala kierunki profilaktyki.

4. Analizuje i ocenia stan zdrowia i bezpieczeństwa w szkole i koryguje działania zmierzające do poprawy sytuacji.

5. Analizuje i ocenia stan współpracy z rodzicami uczniów oraz system przepływu informacji; ustala kierunki poprawy ew. niedociągnięć.

6. Analizuje i ocenia stan przestrzegania w szkole podstawowych praw uczniów i rodziców; ustala kierunki poprawy sytuacji.

7. Podejmuje uchwały w sprawie wyróżnień i kar .

8. Diagnozuje i ocenia stan wychowania i opieki w szkole.

9. Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów.

10. Na wniosek dyrektora, analizuje odwołania od wyznaczonych kar.

 

F. Rada Rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ppkt. 2. jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady

 szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad

5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

7. Do kompetencji rady Rodziców należy:

A. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

 programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

B. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

C. Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w punkcie 7 ppkt. A lit. a, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

9. Programów, o których mowa powyżej nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.

10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 4.

 

G. Rodzice, opiekunowie prawni jako podstawowe i najważniejsze ogniwo w wychowaniu:

1. Wnoszą do pracy wychowawczej szkoły swoje dotychczasowe doświadczenie w wychowaniu swych dzieci, określają cele i pomagają przede wszystkim wychowawcom i nauczycielom w osiąganiu jak najlepszych efektów w pracy na rzecz ich dzieci.

2. Na zasadzie równego partnera, współtworzą plan

i wspomagają realizację programu wychowawczego oddziału i szkoły.

3. Wspierają i współorganizują pracę pozalekcyjną

i pozaszkolną.

4. Mają prawo wypowiadania opinii i wnoszenia uwag

o pracy wychowawczej szkoły w sondażach, ankietach, na zebraniach i osobiście, mają prawo oczekiwać informacji o sposobie realizacji ich uwag i wniosków.

5. Mogą występować do dyrektora i innych organów szkoły we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.

 

H. Uczniowie szkoły, jako główny podmiot procesów wychowawczych:

1. Współdziałają z rodzicami i nauczycielami w pracy nad własnym rozwojem intelektualnym, emocjonalnym

i psychofizycznym poprzez:

– wykorzystanie wszystkich swoich praw oraz możliwości ucznia,

– wypełnianie podstawowych zadań: wytrwałą naukę

i systematyczne uczęszczanie oraz aktywny udział w zajęciach,

– aktywność w podejmowaniu zadań spoza programu, które rozwijających osobowość, zainteresowania

i uzdolnienia,

– przestrzeganie ustanowionych praw i obowiązków określonych w Statucie i Regulaminie Uczniowskim

i regulaminach porządkowych szkoły,

– otwarcie intelektualne na Świat, na nowe idee i prądy naukowe, dążenie do pełnej kompetencji w zakresie swoich zainteresowań i możliwości intelektualnych,

– świadome przejawianie aktywności w dążeniu do dojrzałości, do świata dorosłych, w którym będą mogli funkcjonować samodzielnie i dokonywać ciągłych wyborów. Muszą być świadomi i przygotowani do ponoszenia odpowiedzialność za siebie i innych,

– świadomość, że aby godnie i szczęśliwie żyć, trzeba nauczyć się funkcjonować w rodzinie, środowisku

i społeczeństwie; trzeba umieć pracować dla siebie

i innych, trzeba mądrze wybrać przyszły kierunek nauki i pracy, trzeba też zadbać o swoje zdrowie, sposób bycia, kulturę osobistą itp.

– spolegliwość w realizacji zadań i celów wychowawczych, które mają ukształtować ich osobowość dla realizacji ich własnych celów i zamierzeń;

– umiejętność odważnego formułowania i wyrażania swoich uwag dotyczących poprawy systemu i sytuacji wychowawczej w klasie i szkole (asertywność).

2. Dokonują w sposób świadomy, samodzielnie lub przy pomocy rodziców, nauczyciela lub wychowawcy klasy, wyboru osobistej drogi życiowej, kierunku dalszej nauki, innych ważnych celów i wytrwale dążą do ich osiągnięcia.

4. Korzystając z wszystkich szans stworzonych przez rodziców, szkołę i społeczeństwo, na przekór trudnościom, wytrwale dążą do swoich celów, nie zapominając o rodzicach i wszystkich tych, którzy im te szanse stwarzają (odporność na stresy i bariery).

 

I. Samorząd Szkolny

1. Współdziała z radą pedagogiczną w tworzeniu programu wychowawczego szkoły, szczególnie w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów uczniowskich i porządkowych.

2. Organizuje uroczystości szkolne oraz inne imprezy

o charakterze ogólnoszkolnym, kulturalnym, rozrywkowym i wychowawczym.

3. Troszczy się i pomaga w utrzymaniu ładu

oraz porządku w szkole i wokół niej.

4. Organizuje pomoc uczniom będących w trudnych sytuacjach życiowych.

5. Pomaga organizować życie pozalekcyjne w szkole.

6. Bierze udział w sondażach i diagnozowaniu opinii uczniów o sytuacji wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej w szkole; opinie i wnioski może przedstawić radzie pedagogicznej i innym organom szkoły.

7. Inspiruje i organizuje działalność samorządową

w klasach; krzewi idee samorządności i demokracji oraz idee integracji europejskiej.

8. Ma prawo występować do dyrektora i innych organów szkoły w sprawie nagród, kar, przyznania pomocy uczniom oraz w innych, istotnych dla uczniów sprawach.

9. Może wystąpić z wnioskiem o poręczenie za ucznia zagrożonego najwyższymi karami przeniesienia do innej szkoły lub skreślenia z listy uczniów szkoły.

10. Na wniosek dyrektora, ma prawo przedstawić opinię

o pracy nauczyciela.

11. Może ustalić własny system nagród.

12. Może występować do organów szkoły w sprawie udzielenia pomocy w rozwiązywaniu problemów uczniowskich.

13. Może wystąpić do rady pedagogicznej z wnioskiem

o powołanie Rzecznika Praw Ucznia.

14. Organizuje imprezy o charakterze integracyjnym.

 

 

§ 2. System indywidualnych nagród i kar

1. Nagrody

1) Pochwała wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy.

2) Pochwała dyrektora (kompetencja dyrektora).

3) Pochwała dyrektora wobec rodziców lub uczniów szkoły* .

4) Dyplom lub list gratulacyjny do rodziców ucznia*.

5) Umieszczenie zdjęcia w gablocie najlepszych uczniów.

6) Nagroda książkowa*.

7) Świadectwo z wyróżnieniem.

8) Medal honorowy 9*.

2. Kary

1) Upomnienie wychowawcy lub dyrektora

2) Nagana wychowawcy wobec uczniów klasy.

3) Nagana udzielona przez dyrektora.

4) Nagana udzielona przez dyrektora wobec uczniów szkoły*.

5) Nagana z ostrzeżeniem, z powiadomieniem pisemnym rodziców 10*.

6) Przeniesienie do innego oddziału.

7) Przeniesienie do innej szkoły decyzją dyrektora, na wniosek rady pedagogicznej.

8) Skreślenie z listy uczniów decyzją administracyjną dyrektora, na wniosek rady pedagogicznej.

 

Uwaga.

Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść odwołanie od wyznaczonej kary w trybie określonym w Statucie szkoły.

 

§ 3.1. Skreślenie z listy uczniów

następuje w następujących przypadkach (po wyczerpaniu wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych):

1. na prośbę rodziców lub pełnoletniego ucznia,

2. przeniesienia na własną prośbę do innej szkoły,

3. z przyczyn naturalnych (np. śmierci),

4. dwumiesięcznej, nieusprawiedliwionej nieobecności (w tym jednomiesięcznej ciągłej nieobecności),

5. posiadanie, używanie i rozpowszechnianie

niedozwolonych środków odurzających, w tym leków, narkotyków, alkoholu itp. oraz namawianie innych uczniów i osób do przyjmowania tych środków,

6. wnoszenie, posiadanie lub użycie środków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu osób lub zniszczeniem mienia, na terenie szkoły (trucizny, środki żrące, zapalające, wybuchowe, broń itp.)

7. szantaż i grożenie użycia środków wymienionych w punkcie 6, wymuszanie zachowań nielegalnych, znęcanie się nad innymi osobami itp.,

8. pijaństwo i rozpijanie innych,

9. stosowanie przemocy psychologicznej i fizycznej wobec uczniów i innych osób,

10. stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, łamanie zasad i przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,

11. kradzież mienia lub umyślne niszczenie mienia,

12. uporczywe i nagminne łamanie uznanych powszechnie norm zachowań społecznych w szkole i poza nią (np. chuligaństwo, zakłócanie spokoju),

13. rozbój wobec uczniów lub innych osób,

14. przynależność lub udział w przestępczym działaniu różnych grup,

15. za inne pospolite przestępstwa kryminalne (łamanie obowiązującego prawa).

4.2 Uczniowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji dyrektora do Kuratora Oświaty.

4.3 Postępowanie, które kończyć by się miało skreśleniem z listy uczniów przeprowadzone jest zgodnie z następującymi procedurami:

– sporządza się notatkę o zaistniałym incydencie,

– sprawdza się, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione jako przypadek, za który można skreślić ucznia,

– dyrektor zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej, na którym podejmuje się uchwałę (przy zachowaniu quorum),

– uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony, którymi mogą być wychowawca, psycholog, pedagog szkolny,

– wychowawca ma obowiązek przedstawić rzetelnie uchybienia ucznia, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące,

– o podjętej decyzji dyrektor szkoły informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)

3.4. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

§ 4. Uczeń może być zawieszony w prawach ucznia

na czas określony przez dyrektora szkoły w przypadku:

a) aresztowania, na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

b) gdy wymaga tego dobro innych uczniów – do chwili wyjaśnienia wykroczenia ucznia, z rodzicami.

§ 5. Ocena zachowania ucznia

A. Ustalenia ogólne

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać

w szczególności następujące standardy:

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycję szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:

• Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

• promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2.1

2.1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną, roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania.

3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 19 rozporządzenia MEN

 

B.

Regulamin oceny zachowania ucznia w ZSP nr 1 w Malborku

 

A Uwagi wstępne

1. Regulamin oparto o zapisy zawarte w Regulaminie Ucznia ZSP nr 1 w Malborku.

2. Uczeń podlega ocenie w 5 obszarach: stosunek do obowiązków szkolnych (frekwencja, nauka – każdy element oceniany oddzielnie), kultura osobista, walory społeczne, dyscyplina/obowiązkowość, działalność pozalekcyjna.

3. Każdy obszar jest opisany pod kątem rozumienia pojęcia.

4.W każdym obszarze uczeń może być oceniony w następujący sposób: wzorowy (co jest równoznaczne z 3 punktami), bdb (2 pkt), przeciętny (1 pkt), poniżej oczekiwań (0 pkt). Maksymalnie uczeń może uzyskać 18 punktów. Ocena ostateczna uzależniona jest od przelicznika procentowego.

5. Wychowawca ocenia każdego ucznia ( uwzględniając opinie klasy), a propozycje przydzielonych punktów w poszczególnych obszarach konsultuje z nauczycielami uczącymi w danej klasie. Wychowawca powinien zweryfikować swą ocenę w przypadku powtarzających się innych niż wychowawcy opinii.

6. Niezależnie od oceny wynikającej z sumy punktów w poszczególnych obszarach uczeń otrzymuje końcową ocenę:

a) wyższą o jeden stopień, jeżeli uczeń ma wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie

b) naganną – jeśli podlega skreśleniu z listy uczniów za czyny wymienione w punkcie VI,paragraf 6.4 Regulaminu Ucznia ZSP nr 1 w Malborku.

 

B Uczeń podlega ocenie w zakresie:

I Stosunek do obowiązków szkolnych:

1. Frekwencja – wzorowy -100% obecności na lekcjach; w przypadku absencji wszystkie godziny usprawiedliwione; dopuszczalne spóźnienia, ale nie z winy ucznia;

– bdb – 7 godzin nieusprawiedliwionych, sporadyczne spóźnienia;

– przeciętny – 14 godzin nieusprawiedliwionych, 5 spóźnień;

– poniżej oczekiwań– więcej niż 14 godzin, liczne spóźnienia.

2. Nauka – adekwatność wyników w nauce w stosunku do możliwości intelektualnych ucznia; determinacja w osiąganiu jak najlepszych wyników; przygotowanie do lekcji ( w tym odrabianie prac domowych, przynoszenie podręczników); systematyczność; nieunikalnie zapowiedzianych klasówek i sprawdzianów.

 

II Kultura osobista – odnoszenie się do wszystkich ludzi (w szkole i poza szkołą) zgodnie z zasadami dobrego wychowania; nieużywanie wulgaryzmów; zachowanie pozbawione agresji, pogardy; poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka oraz jego prawa do własnych poglądów, wyboru światopoglądu; dbałość o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą (patrz Regulamin Ucznia, punkt III, paragraf 18); godne zachowanie podczas uroczystości szkolnych ( w trakcie śpiewania hymnu narodowego i w czasie wprowadzania i wyprowadzania sztandaru szkoły); dbanie o porządek w klasie, szkole; dbanie o sprzęt szkolny; poszanowanie własności prywatnej i publicznej.

 

III Walory społeczne – uczestniczenie w życiu szkoły, klasy; włączanie się do imprez klasowych, szkolnych (np. rajdy, konkursy typu „Śpiewać każdy może”); pomoc w organizowaniu przedsięwzięć szkolnych lub klasowych; życzliwość, koleżeńskość, altruizm, gotowość niesienia innym pomocy; niekonfliktowość; brak egoizmu i roszczeniowości; umiejętność pracy w zespole.

 

IV Dyscyplina, obowiązkowość – usprawiedliwianie w terminie opuszczonych godzin lekcyjnych; wykonanie zadań dobrowolnie na siebie przyjętych; punktualność; respektowanie zasad BHP; wykonywanie poleceń nauczyciela ( z wyjątkiem poleceń, których wykonanie naraziłoby ucznia na nieprzyjemności lub utratę zdrowia czy życia); karność w czasie wycieczek, biwaków; nieprzeszkadzanie w czasie lekcji; przestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego w innych, niewymienionych wyżej, kwestiach (np. palenie papierosów).

 

V Działalność pozalekcyjna – rozwijanie zainteresowań, pasji – korzystanie z ofert domów kultury; działanie w sekcjach sportowych, stowarzyszeniach, bractwach, zespołach muzycznych, aktorskich; przygotowywanie się do konkursów; praca w kołach zainteresowań.

 

7. Skala ocen:

 

18 -17 pkt wzorowe

16 – 14pkt bdb

13 -10 pkt dobre

9 – 7 pkt poprawne

6 -5 pkt nieodpowiednie

mniej niż 5 naganne

 

 

 

 

§ 7. Rada Pedagogiczna szkoły porozumieniu z Rada Rodziców opracowuje Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki integrujący środowisko wokół zadań szkoły w oparciu o program rozwoju szkoły i potrzeby wychowawcze środowiska. Program wychowawczy jest elementem planu zadaniowego pracy szkoły.

 

 

§ 8. Termin i forma poinformowania uczniów o ocenie zachowania.

 

1. Wychowawca klasy na tydzień przed śródrocznym lub końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ma obowiązek ustnie poinformować ucznia o przewidywanej dla niego ocenie zachowania.

 

 

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe.

 

1. Uczeń ma obowiązek w ciągu siedmiu dni dostarczyć usprawiedliwienie każdej swojej nieobecności (bez względu na jej przyczynę).

 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły podejmuje działania jak w wypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (§19 ust.2 pkt.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego

systemu oceniania.

 

Procentowe kryterium oceny prac klasowych

 

!. Nauczyciel ustala liczbę punktów za poszczególne elementy zadania oraz łączną sumę punktów za prawidłowe rozwiązania danych (wybranych) zadań, następnie liczbę uzyskanych punktów przelicza się jako procent w stosunku do wszystkich możliwych do uzyskania przez ucznia punktów:

 

Za:

0% – 40% punktów uczeń uzyskuje stopień niedostateczny,

41% – 54% punktów uczeń uzyskuje stopień dopuszczający,

55% – 74% punktów uczeń uzyskuje stopień dostateczny,

75% – 90% punktów uczeń uzyskuje stopień dobry,

91% – 100% punktów uczeń uzyskuje stopień bardzo dobry.

uwaga:

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeśli napisał bezbłędnie pracę na ocenę bdb. i rozwiązał bezbłędnie dodatkowe zadanie przygotowane przez nauczyciela..

 

 

Poprawki do WSO na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami) przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 19.10.2010r.