#SamoObronaKobiet

Warunki udziału

Szkolenie jest bezpłatne, otwarte dla kobiet pełnoletnich, legitymujących się polskim obywatelstwem, również z resortu obrony narodowej. Ponadto, kandydatki na nasze szkolenie powinny deklarować się dobrym stanem zdrowia oraz chęcią zdobywania nowych umiejętności.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedstawienie przez ochotniczki zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu oraz indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków przed przystąpieniem do pierwszych zajęć. Otrzymanie certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia możliwe jest w przypadku frekwencji na minimum 6 zajęciach. W zajęciach mogą wziąć udział Panie, które nie uzyskały certyfikatu ukończenia I edycji szkolenia.

UCZESTNICZKI SZKOLENIA ZOBLIGOWANE SĄ DO:

 1. Posiadania i przedstawienia (jest zasadne i wskazane) aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w praktycznych zajęciach walki wręcz (samoobrony). Zaświadczenie może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub przez lekarza medycyny sportowej.
 2. Złożenia podczas pierwszych zajęć pisemnego oświadczenia* o odstąpieniu od roszczeń w stosunku do jednostki wojskowej w, której odbywać się będzie szkolenie (instruktorów prowadzących zajęcia) w przypadku powstania kontuzji lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego (ewentualnie) podczas prowadzenia przez przedstawicieli MON praktycznych zajęć z walki wręcz.
 3. Posiadania indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych (NNW) wypadków obejmującego cały okres trwania szkolenia i przekazania kopii tego dokumentu organizatorowi zajęć**.
 4. Posiadania strojów sportowych do realizacji zajęć (dres i halowe obuwie sportowe).
 5. Przestrzegania ogólnodostępnych zasad i regulaminów korzystania z wojskowych obiektów sportowych.
 6. Podporządkowania się żołnierzom prowadzącym zajęcia w zakresie realizowanego programu szkolenia.
 7. Poruszania się w grupach zorganizowanych po terenie koszar pod nadzorem osób do tego upoważnionych.
 8. Przyjęcie systemu kontaktowego prowadzenia zajęć przez instruktora.
 9. Korzystania z pomocy na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku powstania ewentualnych urazów fizycznych.
 10. Przestrzegania zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i niepaleniu tytoniu w miejscach do tego niedostosowanych.
 11. Przyjęcia zasady, że zgłoszenie się na zajęcia z walki wręcz (samoobrony) jest jednocześnie potwierdzeniem i akceptacją obowiązującego regulaminu.

ZAPRASZAMY!

Oświadczenie – pobierz

Warunki – pobierz

 

* Oświadczenie o odstąpieniu od roszczeń w stosunku do Ministerstwa Obrony Narodowej…

** Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie kandydatki mogą przesłać przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w formie skanu na adres mailowy Wojskowej Komendy Uzupełnień lub Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, do którego wcześniej wysyłały swój akces przystąpienia do projektu.