Warsztaty ekonomii społecznej w I Liceum Ogólnokształcącym

Ekonomia społeczna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych.

            Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu powstał z myślą o wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej na obszarze kilku powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego oraz starogardzkiego. Głównym  celem ośrodka jest wsparcie przy tworzeniu miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki narzędziom, jakie oferuje ta instytucja, osoby te mają szansę na skuteczną reintegrację zawodową i społeczną. Cel zostaje osiągnięty poprzez świadczenie usług animacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.

            Dzięki podjęciu współpracy naszej szkoły z Nadwiślańskim Ośrodkiem Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu uczniowie I LO  (klasa 3d/4) wzięli udział w  warsztatach realizowanych przez Panią Karolinę Weiner, animatorkę lokalną w Ośrodku wspierania Ekonomii Społecznej.

            15 listopada br. młodzież Sienkiewczówki aktywnie, metodą pracy grupowej, szkoliła się w temacie ekonomii społecznej, zwracając uwagę przede wszystkim na wyzwania i problemy społeczne w naszym mieście.  Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 26 listopada br., uczniowie  wypracowywali własne, często innowacyjne, pomysły na społeczne przedsiębiorstwa. Korzystali przy tym z szablonu modelu Canvas, który  jest zarządzaniem strategicznym i szablonem startowym modelu biznesowego. Są to elementy opisujące pozycję wartości firmy lub produktu, infrastrukturę, klientów i finanse. Była to  więc praktyczna lekcja ekonomii społecznej. Dziękujemy!

Izabela Łukasiewicz