Ambasador CSR w I LO

25 i 26  lutego odwiedził I LO nasz absolwent, Hubert Philip, ambasador Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Świadomość konsumenta, przede wszystkim jego wybory,  kształtują CSR.  Hubert Philip  w swojej prelekcji zwrócił uwagę uczniów  na aspekty CSR, przede wszystkim na odpowiedzialną  konsumpcję, oraz na prawa pracownicze, którym będą podlegać. Była to ciekawa lekcja!