Informacja o stypendium Starosty Powiatu Malborskiego

Istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium Starosty. Mogą otrzymać je uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki (klasy pierwsze także)

1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód max 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku budżetowym na 1 członka rodziny tj. max 2100 zł brutto)

2.osiągają wysokie wyniki w nauce – średnia ocen rocznych w poprzedniej klasie oraz średnia ocen śródrocznych w I semestrze bieżącego roku nie może być niższa niż 4,50

3. nie mogą posiadać na świadectwie z poprzedniej klasy oraz na koniec I semestru bieżącego roku szkolnego ocen dopuszczających.

Druk wniosku znajduje się w sekretariacie szkoły (wydrukowany) lub w poniższej wiadomości (załącznik). Wniosek wraz z  dokładnie wypełnioną dokumentacją należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 24 lutego 2021 r. (termin ostateczny) .

UWAGA!

Prosimy jasno i klarownie rozpisać łączny dochód (pkt  7 we wniosku).

Regulamin przyznania Stypendium wraz z wnioskiem (wciśnij jednocześnie CTRL+ link)

Uch.XX-212 (malbork.org)