Język polski (J. Uniewicz)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCE W KLASACH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W MALBORKU


Ustala się następujące kryteria stopni:

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania zawarte w podstawie programowej i realizowanym programie nauczania obowiązującym w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia:
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów wynikających z podstawy programowej i realizowanego w danej klasie programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania znacznie wykraczające poza podstawę programową i program nauczania danej klasy;
 3. posiada wysoką sprawność czytelniczo- językową;
 4. posiada umiejętność wyrażania samodzielnych i oryginalnych sądów aprobatywnych i krytycznych w procesie analizy i interpretacji utworów, z wiedzy o języku, poetyki, wiedzy o kulturze;
 5. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programu nauczania obowiązującego w danej klasie;
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie zadania problemowe ujęte podstawą programową i realizowanym w danej klasie programem nauczania, potrafi zastosować posiadane wiadomości w nowych sytuacjach;
 3. posiada umiejętność wypowiadania się w formach wypowiedzi przewidzianych podstawą programową i programem nauczania w danej klasie;
 4. bardzo dobrze opanował technikę czytania ze zrozumieniem.

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i szkolnego programu nauczania obowiązującego w danej klasie;
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie problemy typowe;
 3. umie wypowiadać się na temat przeczytanych tekstów w formie ustnej i pisemnej;
 4. dobrze opanował umiejętność czytania ze zrozumieniem.

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i szkolnego programu nauczania obowiązującego w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
 2. rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności;
 3. rozumie czytane teksty.

 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale te braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki;
 2. rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności;
 3. posiada niską sprawność czytelniczo- językową.

 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej z języka polskiego w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności określonych podstawą programowa;
 2. nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności;
 3. nie potrafi wypowiadać się na temat lektur;
 4. w wypowiedziach popełnia podstawowe błędy językowe;
 5. nie opanował techniki czytania ze zrozumieniem.

 

Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z języka polskiego są:

 1. sprawdzian ustny,
 2. sprawdzian pisemny,
 3. obserwacja czynności ucznia,
 4. analiza prac uczniów (ustnych i pisemnych),
 5. pomiar dydaktyczny (testy),
 6. uczestnictwo w konkursach przedmiotowych,
 7. dodatkowe prace, prezentacje, projekty, praca na lekcji.

 

Uczniowie ze stwierdzonymi dysfunkcjami są oceniani zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami z uwzględnieniem zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej.

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna reguluje statut szkoły.

 

Szczegółowe wymaganie edukacyjne z języka polskiego znajdują się w bibliotece szkolnej do dyspozycji uczniów i rodziców oraz u nauczyciela polonisty.


Potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższymi wymaganiami: