Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W  I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. HENRYKA SIENKIEWICZA W MALBORKU     CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który:   Spełnia warunki oceny bardzo dobrej czyli: systematycznie uczęszcza na zajęcia jest punktualny – swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń – jest zawsze koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany, posiada dobre nawyki higieniczno-zdrowotne, […]

Czytaj więcej

Fizyka poziom podstawowy – zreformowana podstawa programowa

Podstawa programowa z fizyki  (IV etap: liceum – zakres podstawowy) Cele kształcenia – wymagania ogólneI.   Wykorzystanie wielkości fzycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwią-zania prostych zadań obliczeniowych.II.   Przeprowadzanie  doświadczeń  i  wyciąganie  wniosków  z  otrzymanych wyników.III.   Wskazywanie  w  otaczającej  rzeczywistości  przykładów  zjawisk  opisywa-nych za pomocą poznanych praw i zależności fzycznych.IV.   Posługiwanie  się  informacjami  pochodzącymi  z  analizy  przeczytanych tekstów, […]

Czytaj więcej

Fizyka (Krzysztof Tez)- rozkład materiału, poziom podstawowy, klasy pierwsze

Podręcznik: Odkryć fizykę. Zakres podstawowy Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Wydawnictwo: Nowa Era Numer dopuszczenia MEN: 447/2012 Zbiór zadań: Fizyka. Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel Wydawnictwo: Nowa Era   Rozkład materiału Rozkład obejmuje tematy obowiązkowe z podręcznika. Jest ich 22, po dodaniu lekcji powtórzeniowych i przeznaczonych na sprawdzenie […]

Czytaj więcej

Język polski (J. Uniewicz)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCE W KLASACH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W MALBORKU Ustala się następujące kryteria stopni:   1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania zawarte w podstawie programowej i realizowanym programie nauczania obowiązującym w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje […]

Czytaj więcej