Malbork: Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z infrastrukturą na dziedzińcu szkoły.

Malbork: Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z infrastrukturą na dziedzińcu szkoły.
Numer ogłoszenia: 81327 – 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża sanitarna – pobierz plik

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , ul. 17 Marca 6, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 55 2722422, faks 55 2722422.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z infrastrukturą na dziedzińcu szkoły..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje: 1.Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie szkoły z infrastrukturą na dziedzińcu szkoły Roboty obejmują wszystkie czynności występujące przy wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej i studni, a także niezbędne dla właściwego wykonania tego uzbrojenia roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące . Zakres robót: -roboty przygotowawcze -roboty ziemne -montaż przewodów i studni kanalizacyjnych -roboty odtworzeniowe -pomiary kontrolne Wykonanie zagospodarowania, w przeważającej części odtworzenie stanu istniejącego infrastruktury na tylnym dziedzińcu szkoły jest etapem kończącym główną cześć zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu (remoncie) przyłączy sanitarnych do budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku. W wyniku przeprowadzenia robót ziemnych zachodzi konieczność przywrócenia stanu istniejącego tylnego dziedzińca szkoły oraz montażu nowych elementów małej architektury tj.: -drogi dojazdowe oraz wejścia do budynku – bez zmian o nawierzchni z kostki betonowej biegnąca w stronę budynku od strony zachodniej -chodniki i dojścia do budynków lub obiektów sportowych – przebieg bez zmian, wykonać nawierzchnię z kostki betonowej -ewentualne nasadzenie nowych krzewów w miejscach kolidujących z przebiegiem nowych instalacji sanitarnych, które zostaną zniszczone przez prowadzenie prac naziemnych -ławki, stojaki na rowery, oraz kosze na odpadki -ponowne obsadzenie trawą miejsc kolidujących z przebiegiem nowych instalacji sanitarnych, które zostaną znieszczone przez prowadzenie prac naziemnych Zaplanowano wykonanie zagospodarowania między głównym budynkiem szkoły a salą sportową przylegającą do niego. 2.Przebudowa instalacji sanitarnej – wentylacja mechaniczna WC budynek Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 6 Roboty obejmują wszystkie czynności występujące przy wykonaniu instalacji wentylacyjnej, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Zakres robót: -roboty przygotowawcze -montaż instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia WC zlokalizowanego w piwnicy -regulacja instalacji wentylacyjnej -pomiary kontrolne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia tych warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy są zobowiązani do wykazania minimum 1 roboty budowlanej odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia i wartości minimum 80 000 zł brutto. Ocena spełnienia tych warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełnienia tych warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wymagane jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego dysponowanie co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia w powyższym zakresie, która posiada kwalifikacje w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych, 1 osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami, np. oświadczenia danej osoby – zobowiązania się – do udziału w realizacji zamówienia. Przy podpisaniu umowy wymagane będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia. Ocena spełnienia tych warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia tych warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lo1malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul.17 Marca 6 – sekretariat szkoły.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul.17 Marca 6 – sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie