UWAGA! KONKURS -WYPROMUJ SWOJĄ SZKOŁĘ

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Dyrekcja i Rada Rodziców I LO
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów I LO

II CEL KONKURSU

 1. Celem jest promocja I LO im. Henryka Sienkiewicza w Malborku oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami marketingu i reklamy

III PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny lub spot reklamowy w formie multimedialnej, trwający maksymalnie 2 minuty o tematyce związanej ze środowiskiem szkoły
 2. Prace konkursowe na płycie CD powinny zawierać imiona i nazwiska autorów oraz klasę.
 3. Pracę w raz ze zgłoszeniem do konkursu  oddajemy do 14 luty 2020 na ręce przedstawicieli  komitetu organizacyjnego: Małgorzaty Radeckiej, Agnieszki Kuper, Małgorzaty Konkol- Cioch, Izabela Łukasiewicz
 4. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną ogłoszone  18 luty 2020

IV ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić jeden spot reklamowy .
 2. Praca nie może naruszać praw osób trzecich oraz musi być zgodna z kodeksem ucznia i normami obyczajowymi
 3. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu załączone winno być oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych o zgodzie na udział w konkursie
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich do pracy
 5. Uczestnik udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych w celach promocyjno- marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej I LO
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia prac sprzecznych z przepisami prawa, normami obyczajowymi, że nie nadają się one do publicznej prezentacji

V OCENA I NAGRODY

 1. Oceny prac konkursowych, w każdej kategorii, dokona Jury  przez organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna, nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Jury może nie przyznać nagrody głównej, jeżeli poziom prac nie uzasadnia jej przyznania.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców I LO.
 4. Organizator konkursu może przyznać Nagrodę Publiczności ufundowanej przez SU.