Biologia

KRYTERIA  OCENIANIA  Z  BIOLOGII

1. PRZEDMIOTEM OCENY ucznia są :

– suma posiadanych wiadomości, umiejętności i postaw prezentowanych wobec przedmiotu,

– przejawy aktywności, praca indywidualna i zespołowa,

– umiejętnośc korzystania z różnych źródeł informacji

( nie tylko z Internetu )

2. OCENY BIEŻĄCE uczeń otrzymuje za :

– wypowiedzi ustne ( na określony temat, udział w dyskusjach, prezentacje własne, pracę na lekcjach ),

– sprawdziany różnego typu ( prace klasowe, testy wiedzy, niezapowiedziane kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji ),

– aktywny udział w zajęciach, w tym również pozalekcyjnych ( konkursy, olimpiady ).

3. PRACE KLASOWE SĄ OBOWIĄZKOWE.

– uczeń, który nie pisał pracy klasowej ma obowiązek napisac ją  w terminie 2 tygodni, po uzgodnieniu terminu z nauczycielem,

– nie napisanie traktowane jest jako uchylanie się od oceniania,

– uczeń nie ma możliwości poprawiania prac pisemnych na 2 tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

– uczeń ma prawo poprawic ocenę niedostateczną z pracy

klasowej w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia

oddania pracy,

4. OCENA SEMESTRALNA I ROCZNA jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych zgodnie z WSO. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Jeżeli nieobecności ucznia przekroczyły 50 % godzin zaplanowanych w semestrze, bez względu na przyczynę absencji, uczeń nie podlega klasyfikacji i jest zobowiązany do złożenia egzaminu klasyfikacyjnego.

% KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH

 

0-   40   niedostateczny

41- 54    dopuszczający

55- 74   dostateczny

75- 90   dobry

91- 100  bardzo dobry

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza zakres programu nauczania.

Wymagania edukacyjne z biologii

Wymagania edukacyjne z biologii  2012/2013

Rozkład materiału z biologii 2012/2013