REKRUTACJA 2021/2022 – KOMUNIKAT!!!

W czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty WNIOSEK O PRZYJĘCIE do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku oraz wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej: https://nabor.pcss.pl/szkolaponadpodstawowa

Dopuszczalną formą składania wniosku oraz innych dokumentów niezbędnych przy naborze jest dostarczenie do szkoły własnoręcznie podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem Wniosek o przyjęcie do klasy I (nazwa szkoły i profil/profile klasy).

Zapoznanie Rodziców i kandydatów do I LO w Malborku z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, a następnie list uczniów przyjętych do szkoły będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem rekrutacji . Wyżej wymienione listy udostępnione zostaną w budynku szkoły.

Zapraszamy!!!

Hanna Lalak
Dyrektor szkoły