Informatyka (Damian Mikucki)

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

• wykazuje minimalne zaangażowanie w czasie ćwiczeń,

• potrafi rozwiązać niektóre proste zadania,

• opanował niewielką część umiejętności z podstawy programowej,

• nie rozumie omawianych problemów,

• nie rozwiązuje zadań problemowych.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

• chętnie wykonuje ćwiczenia,

• rozwiązuje proste zadania, przy trudniejszych popełnia liczne błędy,

• opanował umiejętności z podstawy programowej w stopniu średnim,

• stara się rozwiązywać zadania problemowe, do sukcesu potrzebuje jednak pomocy nauczyciela.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

• chętnie wykonuje ćwiczenia, aktywnie uczestniczy w lekcjach i projektach,

• rozwiązuje trudniejsze zadania, choć zdarzają mu się pomyłki,

• w znacznym stopniu opanował umiejętności z podstawy programowej,

• rozumie zadania problemowe, rozwiązuje je jednak metodami standardowymi (szablonowymi).

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

• aktywnie uczestniczy w lekcjach i projektach,

• bezbłędnie rozwiązuje zadania,

• opanował wszystkie umiejętności z podstawy programowej,

• samodzielnie dobiera środki i sposoby rozwiązywania zadań problemowych; potrafi się posłużyć wieloma różnymi metodami w celu osiągnięcia efektu.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

• inicjuje projekty i przewodniczy im,

• bezbłędnie rozwiązuje zadania,

• ma gruntowną i utrwaloną wiedzę oraz wykazuje się wymaganymi umiejętnościami,

• poszukuje nowych metod rozwiązywania zadań problemowych,

• startuje w konkursach,

• z własnej inicjatywy pomaga innym,

• asystuje nauczycielowi podczas zajęć.

 

Zadania, które będą sprawdzały osiągnięcia uczniów należy podzielić na cztery grupy:

A. Weryfikacja wiedzy, np.:

• Podaj adres strony zawierającej cyfrowe mapy.

• FTP to …

• Wymień rodzaje kart pamięci.

• JPG jest formatem grafiki wektorowej. (tak/nie)

• Co to jest rozdzielczość zdjęcia?

• Zapytanie do bazy danych to…

B. Weryfikacja zrozumienia, np.:

• Wyjaśnij różnicę pomiędzy wyszukiwarką a przeglądarką.

• Omów prawa dostępu do udostępnionego folderu w Windows 7.

• Co to jest korespondencja seryjna?

• Jaki jest związek pomiędzy jakością filmu a rozmiarem pliku?

• Omów budowę pliku CSV.

• Porównaj typy danych MS Access lub OpenOffice.org Base.

C. Zastosowanie w sytuacjach typowych, np.:

• Opracuj trasę przejazdu samochodem z Rzeszowa do Berlina.

• Wykadruj zdjęcie z wycieczki.

• Utwórz dokument korespondencji seryjnej i połącz go z arkuszem MS Excel.

• Udostępnij (w chmurze) arkusz kalkulacyjny do edycji.

• Zaimportuj dane do tabeli w bazie danych.

• Przekształć prezentację multimedialną z formatu ODP do PPTX.

D. Zastosowanie w sytuacjach problemowych, np.:

• Zaprojektuj skalowalne logo szkoły.

• Umieść na wykresie w arkuszu kalkulacyjnym linię trendu.

• Zaprojektuj kwerendę aktualizującą tabelę.

• Przeprowadź emisję pokazu slajdów.

• Stwórz stronę internetową z formularzem i obsługą zdarzenia onClick.

• Przeanalizuj algorytm i oceń jego złożoność.

 

Sprawdzian praktyczny się powinien składać z kilku zadań powiązanych ze sobą logicznie, ale niezależnych od siebie. Wyobraźmy sobie, że uczeń ma:

• zaimportować dane z pliku .txt do trzech tabel w bazie danych,

• połączyć tabele relacjami,

• stworzyć formularz dla jednej z zaimportowanych tabel,

• napisać kwerendę szczegółową pobierającą rekordy z zaimportowanych tabel.

Jeżeli w tej sytuacji – z różnych względów – nie uda mu się zrealizować pierwszego podpunktu, to nie będzie w stanie rozwiązać zadania w ogóle, nawet jeśli ma odpowiednie umiejętności dotyczące relacji, formularzy i kwerend. Jest wtedy wskazane, by sprawdzian przeredagować do następującej postaci: uczeń otrzymuje plik zawierający trzy tabele, z czego dwie są powiązane relacją. Do wykonania pozostaje:

• stworzenie formularza dla dowolnej istniejącej tabeli,

• napisanie kwerendy szczegółowej pobierającej dane z tabel powiązanych relacją,

• zaimportowanie danych z pliku TXT do nowej, czwartej tabeli,

• połączenie dwóch dowolnych tabel relacją.

 

Rozkład materiału informatyka pobierz
R
ozkład materiału informatyka rozszerzenie pobierz