Termomodernizacja budynku szkoły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dot. termomodernizacji budynku szkoły

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6
(nazwa firmy i adres zamawiającego)

2.   Przetarg nieograniczony nie przewyższający kwoty określonej
w art. 11 ust.1 pkt 8
(określenie trybu zamówienia)

3.  www.zso.malbork.com
(adres strony internetowej na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

4. termomodernizacja budynku szkoły
(określenie przedmiotu oraz  wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości
składania ofert częściowych)
CPV 45 453000-7                 CPV 45 421130-4
CPV 45 320000-6                      CPV 45 321000-3
CPV 45 331100-7

5. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
(informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej)

6.  30.11.2007 r.
(termin wykonania zamówienia)

7.  SIWZ
(opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków)

8.  SIWZ
(informacje na temat wadium)

9. kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Nazwa kryterium Gwarancja z wagą   10%
cena 90 %

sekretariat ZSP Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6 – 28.08.2007 r.
do godz. 1030
(miejsce i termin składania ofert)
Sekretariat szkoły, adres jak wyżej – 28.08.2007 r. o godz. 1100
(miejsce i termin otwarcia ofert)
30 dni – (termin związania ofertą)
nie krótszym niż 7 dni od dnia wybrania oferty
(informacja o terminie zawarcia umowy)
Aneta Dąbrowska  (055) 272-24-22
(osoba upoważniona do kontaktu z ramienia inwestora)

Malbork, dn. 07.08.2007 r.