Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W

 I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. HENRYKA SIENKIEWICZA W MALBORKU

 

 

CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który:

 

Spełnia warunki oceny bardzo dobrej czyli:

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia
 • jest punktualny – swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń – jest zawsze koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany, posiada dobre nawyki higieniczno-zdrowotne, schludny wygląd i właściwy strój sportowy.
 • nie otrzymał oceny niedostatecznej za nie przygotowanie do lekcji, za brak dyscypliny lub za bardzo słabą aktywność
 • posiada oceny ze wszystkich sprawdzianów sprawności fizycznej
 • zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach

 

Ponadto:

 • czynnie współuczestniczy w nieobowiązkowych, szkolnych zajęciach rekreacyjnych i sportowych
 • brał udział we wszystkich zajęciach WF i był zawsze punktualny
 • uprawia czynnie sport reprezentując szkołę (kryterium nieobowiązkowe)
 • reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym i swoją postawą promuje zachowania prozdrowotne
 • jest inicjatorem różnego rodzaju zajęć ruchowych w szkole i poza nią

 

BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który:

 

 • systematycznie uczęszcza na lekcje (ma nie więcej niż dwa zajęcia nieobecne nieusprawiedliwione)
 • jest punktualny
 • swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń
 • jest zawsze koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany, posiada dobre nawyki higieniczno-zdrowotne, schludny wygląd i właściwy strój sportowy.
 • posiada pozytywne oceny ze wszystkich sprawdzianów sprawności fizycznej
 • zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach

 

DOBRY otrzymuje uczeń, który:

 

 • swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń:
 • prawie zawsze jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany, posiada dobre nawyki higieniczno-zdrowotne, schludny wygląd i właściwy strój sportowy, przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach.
 • ma zaliczone sprawdziany sprawności fizycznej – dopuszcza się jedno nie zaliczenie
 • otrzymał, co najwyżej jedną ocenę niedostateczną za brak aktywności na lekcji, za brak przygotowania do lekcji lub za brak dyscypliny podczas zajęć, która dezorganizowała pracę nauczyciela i współćwiczących,
 • ma nie więcej niż jedną nieobecność nieusprawiedliwioną,

 

DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:

 

 • nie ma 1/4 ocen ze sprawdzianów sprawności fizycznej nie stara się ich zaliczać
 • otrzymał dwie oceny niedostateczne m.in. za brak postawy koleżeńskiej, dyscypliny, za złe nawyki higieniczne, za niepełny lub brak stroju, za niechlujny wygląd, za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na zajęciach,
 • ma dwie nieusprawiedliwione nieobecności

 

DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który:

 

 • nie ma 1/3 ocen ze sprawdzianów sprawności fizycznej i nie stara się zaliczyć
 • otrzymał trzy oceny niedostateczne za: brak lub niepełny strój sportowy, za unikanie aktywnego uczestnictwa w zajęciach ruchowych, za nieprzygotowanie do lekcji, za złe zachowanie, które dezorganizuje pracę nauczyciela i współćwiczących, za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na zajęciach
 • sporadycznie samowolnie opuszcza zajęcia
 • ma nie więcej niż trzy nieusprawiedliwione zajęcia wykazuje braki w zakresie wychowania społecznego bywa niekoleżeński, arogancki, niezdyscyplinowany

 

NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:

 

 • nie posiada minimalnej ilości ocen (2/3) ze sprawdzianów sprawności fizycznej,
 • otrzymał cztery i więcej ocen niedostatecznych za brak postawy koleżeńskiej, dyscypliny, za złe nawyki higieniczne, za niepełny lub brak stroju, za niechlujny wygląd, za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na zajęciach,
 • często opuszcza samowolnie lekcje,
 • ma cztery i więcej opuszczonych i nieusprawiedliwionych zajęć

 

Dodatkowym kryterium oceniania branym pod uwagę przez nauczyciela przy wystawianiu ocen śródrocznych i końcoworocznych są oceny miesięczne za:

 prawidłowy strój sportowy oraz zaangażowanie w lekcje wychowania fizycznego.

 

 

 

 

UWAGA:

 

Każdy uczeń zobowiązany jest do przedstawienie aktualnego zwolnienia lekarskiego czasowego. stałego lub warunkowego z zajęć WF, a te z kolei nie zwalniają go automatycznie z uczęszczania na zajęcia WF (decyzje tę podejmuje dyrektor szkoły wyznaczając formę czynnego lub biernego uczestnictwa w zajęciach).

Sprawdziany sprawności fizycznej powinne być zaliczone do siedmiu dni przed terminem wystawienia ocen półrocznych i końcoworocznych. W przypadku niedotrzymania terminu zaliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej w miejce oceny wystawiana jest ocena niedostateczna, która jest brana pod uwagę przy ocenie półrocznej i końcoworocznej.