Fizyka poziom podstawowy – zreformowana podstawa programowa

Podstawa programowa z fizyki  
(IV etap: liceum – zakres podstawowy)

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I.   Wykorzystanie wielkości fzycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwią-
zania prostych zadań obliczeniowych.
II.   Przeprowadzanie  doświadczeń  i  wyciąganie  wniosków  z  otrzymanych
wyników.
III.   Wskazywanie  w  otaczającej  rzeczywistości  przykładów  zjawisk  opisywa-
nych za pomocą poznanych praw i zależności fzycznych.
IV.   Posługiwanie  się  informacjami  pochodzącymi  z  analizy  przeczytanych
tekstów, w tym popularnonaukowych.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Grawitacja i elementy astronomii
Uczeń:
1)   opisuje ruch  jednostajny po okręgu, posługując się pojęciem okresu  i częstotliwości;
2)   opisuje zależności między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i promieniem oraz wskazuje przykłady sił pełniących funkcję siły dośrodkowej;
3)   interpretuje zależności między wielkościami w prawie powszechnego ciążenia dla mas punktowych lub rozłącznych kul;
4)   wyjaśnia, na czym polega stan nieważkości,  i podaje warunki  jego występowania;
5)   wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców, wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał na powierzchnię Ziemi;
6)   posługuje się pojęciem pierwszej prędkości kosmicznej i satelity geostacjonarnego; opisuje ruch sztucznych satelitów wokół Ziemi ( jakościowo), wskazuje siłę grawitacji jako siłę dośrodkową, wyznacza zależność okresu ruchu od promienia orbity (stosuje III prawo Keplera);
7)   wyjaśnia, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwają się na tle gwiazd;
8)   wyjaśnia przyczynę występowania faz i zaćmień Księżyca;
9)   opisuje zasadę pomiaru odległości z Ziemi do Księżyca i planet opartą na paralaksie i zasadę pomiaru odległości od najbliższych gwiazd opartą na paralaksie rocznej, posługuje się pojęciem jednostki astronomicznej i roku świetlnego;
10)   opisuje zasadę określania orientacyjnego wieku Układu Słonecznego;
11)   opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce;
12)   opisuje  Wielki  Wybuch  jako  początek  znanego  nam  Wszechświata;  zna
przybliżony  wiek  Wszechświata,  opisuje  rozszerzanie  się  Wszechświata (ucieczkę galaktyk).

2. Fizyka atomowa
Uczeń:
1)   opisuje promieniowanie  ciał,  rozróżnia widma  ciągłe  i  liniowe  rozrzedzonych gazów jednoatomowych, w tym wodoru;
2)   interpretuje  linie widmowe  jako  przejścia między  poziomami  energetycz­nymi atomów;
3)   opisuje budowę atomu wodoru, stan podstawowy i stany wzbudzone;
4)   wyjaśnia pojęcie fotonu i jego energii;
5)   interpretuje zasadę zachowania energii przy przejściach elektronu między poziomami energetycznymi w atomie z udziałem fotonu;
6)   opisuje  efekt  fotoelektryczny, wykorzystuje  zasadę  zachowania  energii do wyznaczenia energii i prędkości fotoelektronów.

3. Fizyka jądrowa
Uczeń:
1)   posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron; podaje skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej;
2)   posługuje się pojęciami: energii spoczynkowej, defcytu masy i energii wiązania; oblicza te wielkości dla dowolnego pierwiastka układu okresowego;
3)   wymienia właściwości promieniowania  jądrowego α, β, γ;  opisuje  rozpady alfa, beta (wiadomości o neutrinach nie są wymagane), sposób powstawania promieniowania gamma; posługuje się pojęciem  jądra stabilnego  i niestabilnego;
4)   opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu połowicznego rozpadu; rysuje wykres zależności  liczby  jąder, które uległy rozpadowi  od  czasu; wyjaśnia  zasadę datowania  substancji na podstawie składu izotopowego, np. datowanie węglem 14C;
5)   opisuje reakcje jądrowe, stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę zachowania ładunku oraz zasadę zachowania energii;
6)    opisuje wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizującego;
7)   wyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy;
8)   podaje przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości  i energii  jądrowej;
9)   opisuje reakcję rozszczepienia uranu 235U zachodzącą w wyniku pochłonięcia neutronu; podaje warunki zajścia reakcji łańcuchowej;
10)   opisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia korzyści i zagrożenia
płynące z energetyki jądrowej;
11)   opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bombie wodorowej.

 

Uwaga.
Powyższy  tekst  stanowi  wyciąg  z  rozporządzenia  z  dnia  23  grudnia
2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rozporządzenie
to weszło w życie już w 2009 roku i dlatego podstawa w nim zawarta jest
określana  jako „podstawa  z 2009  roku”. Takie nazewnictwo  zostało  też
przyjęte w niniejszej publikacji.